Funcionalització d¿o-carborans iodats per obtenir estructures dendrimèriques útils en aplicacions mèdiques

Autores UPV
Año
Revista Revista de la Societat Catalana de Química

Abstract

L¿1,2-dicarba-closo-dodecaborà, l¿o-carborà, és un clúster icosaèdric format per deu vèrtexs de bora¿hidrogen i dos vèrtexs de carboni¿hidrogen en posició adjacent. Aquesta molècula és químicament molt versàtil, ja que presenta una reactivitat diferenciada segons el tipus de vèrtex, la qual cosa en permet la derivatització en funció de l¿aplicació mèdica desitjada. Al nostre grup de recerca, tenim una gran experiència en reaccions de substitució electrofílica sobre els àtoms de bor, sobretot per tal d¿obtenir derivats B-iodats de l¿o-carborà que continguin un elevat nombre d¿àtoms de iode per molècula. Aquesta condició els converteix en bons candidats per ser usats com a agents de contrast opacs als raigs X en ciments ossis polimèrics de metilmetacrilat. Els enllaços de bor¿iode d¿aquests carborans poden ser posteriorment derivatitzats amb diferents grups orgànics funcionals, tot formant nous vèrtex de bor¿ carboni i obtenint, així, molècules útils com a nuclis d¿estructures de tipus dendró. El creixement dendrimèric d¿aquests nuclis es du a terme mitjançant reaccions d¿acoblament amb altres clústers de carborà funcionalitzats, tot obtenint molècules amb un elevat contingut en àtoms de bor, molt útils com a agents anticancerosos en la tècnica BNCT (Boron Neutron Capture Therapy).