Què s'avalua?

Els serveis prestats per les unitats de gestió, centres i departaments.

Unitats de Gestió

Centres

Departaments

Qui avalua?

Els serveis són valorats pels seus usuaris.

Comunitat universitària

 • Estudiants matriculats en centres
 • Estudiants matriculats en departaments
 • Personal docent i investigador
 • Personal d'administració i serveis

Càrrecs i persones amb responsabilitat directiva de la UPV

 • Equip rectoral
 • Equips directius d'escoles, facultats i departaments
 • Direcció d'instituts universitaris i EPI
 • Caps d'administració d'escoles i facultats
 • Responsables d'unitats de gestió (serveis i àrees)

Altres col·lectius específics

 • Centre de Formació Permanent
 • Servei Integrat d'Ocupació (estudiants, titulats i empreses)
 • Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi (estudiants rebuts i enviats)
 • Institut IDEES
 • Servei de Microscòpia Electrònica
 • Àrea de Comunicació (orientadors de secundària)

Com s'avalua?

Els serveis són valorats sobre la base dels atributs següents:

1
Nivell de satisfacció amb la informació rebuda relacionada amb la prestació del servei
4
Nivell de satisfacció amb el tracte rebut per les persones que et van prestar el servei
2
Nivell de satisfacció amb senzillesa dels mecanismes de sol·licitud en la prestació del servei
5
Nivell de satisfacció amb professionalitat de les persones que et van prestar el servei
3
Nivell de satisfacció amb adequació dels terminis en la prestació del servei
6
Nivell de satisfacció general amb el servei rebut

Disseny mostral

S'ha utilitzat un procediment de mostreig estratificat usant com a criteris:

 • Cada població s'ha classificat segons les diferents variables:
  • PAS: Tipus de contracte i grup
  • PDI: Departament, categoria i dedicació
  • Estudiants matriculats en centres: centre, any de primera matrícula i curs més alt en què es troben matriculats
  • Estudiants matriculats en departaments: tipus de matrícula en estudis de doctorat o postgrau
 • S'han assumit costos iguals per a cada estrat i població
 • S'ha establit la mida de la mostra en funció de l'error màxim acceptat per a una estimació d'una proporció, amb un nivell de confiança del 95%

Posteriorment s'ha realitzat una ponderació adequada de les dades obtingudes en l'enquesta per a assegurar la representació correcta del pes de cada estrat en els indicadors finals.

Càlcul d'indicadors

Per al càlcul dels dos indicadors (valor mitjà de satisfacció i % d'usuaris satisfets) s'ha utilitzat el mètode de la ponderació a dos nivells:

 • Ponderació per a considerar les mides dels estrats definits en cadascun dels col·lectius. D'aquesta forma s'assegura la representativitat i es minimitzen els biaixos.
 • Ponderació per a considerar l'ús estimat que cada col·lectiu fa del servei avaluat. D'aquesta forma tenim en compte la freqüència d'ús.

Indicador global

Una anàlisi de correlacions dels resultats confirma que l'atribut "Satisfacció General" pot ser considerat com a indicador global de la qualitat percebuda pels usuaris.

PEGASUS

Programa per a la Millora en la Gestió de l'Administració i els Serveis Universitaris.
El procés d'enquesta és un dels elements de Pegasus en el seu cicle PDCA (Pla-Do-Check-Act).

La nostra estratègia de qualitat és proporcionar als nostres usuaris interns i externs serveis que donen satisfacció a les seues necessitats i expectatives, dissenyant, implantant i executant - amb la participació de tot el personal- processos fiables que obtinguen aquests resultats.

www.pegasus.upv.es