Càrrecs amb responsabilitat directiva

Enquestes PEGASUS

Informe 2019

2019
Mitjana

8.18

0.06
2019
Satisfacció

94.11

2.44
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
EREC: Equip rectoral
EDCEN: Equip directiu de centres
EDDEP: Equip directiu de departaments
DIRINS: Direcció d'instituts
ADMCEN: Administració de centres
RESUD: Responsables d'unitat (serveis i àrees)
SG: SATISFACCIÓ GENERAL amb el servei
INF: INFORMACIÓ relacionada amb la provisió del servei
SEN: SENZILLESA dels mecanismes de sol·licitud per a la prestació del servei
PLA: ADEQUACIÓ DELS TERMINIS en la prestació del servei
TRA: TRACTE REBUT per les persones que van prestar el servei
PROF: PROFESSIONALITAT de les persones que van prestar el servei
MITJANA DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 8,61 8,48 8,58 8,54 8,81 8,75
Suport a la gestió de l'organització docent del Centre (POD, grups de matrícula, horaris, espais, TFG/TFM...) per part del PAS d'aquest 9,73 9,69 9,73 9,46 9,82 9,78
Suport a l'equip de direcció del Centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges, esdeveniments, informes...) per part del PAS d'aquest 9,87 9,74 9,74 9,69 9,87 9,87
Suport a l'equip de direcció del Departament per part del PAS 9,56 9,49 9,34 9,37 9,73 9,54
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional en l'elaboració i posada en marxa de convenis i accions d'internacionalització de caràcter institucional 8,73 8,55 8,45 8,46 9,22 9,29
Elaboració de l'avantprojecte del Pressupost de la UPV 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 10,00 8,33 10,00 10,00 9,17 10,00
Assessorament energètic i de subministraments per part del Servei de Manteniment 10,00 7,50 10,00 10,00 7,50 10,00
Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció 6,74 6,33 6,29 6,05 7,74 7,71
Assessorament tècnic en matèria de prevenció laboral per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 10,00 10,00 9,38 9,38 10,00 10,00
Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (elaboració d'informes i participació en grups i comissions) 8,87 8,63 8,29 8,63 9,31 9,19
Tancament i obertura de l'exercici pressupostari 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 6,31 6,52 5,42 4,86 7,85 7,77
Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per a difondre accions de mobilitat 8,91 8,91 8,91 9,06 8,91 8,91
Coordinació de la gestió d'estudiants efectuada pel Servei d'Alumnat 9,17 9,26 9,17 9,07 9,85 9,85
Elaboració de estudis a demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 7,58 7,25 7,29 7,42 8,12 8,33
Elaboració i difusió pel SIE de la informació del procés d'inserció laboral dels graduats UPV 9,04 8,44 8,44 8,56 9,04 8,92
Assessoria tècnica per part de l'ASIC 8,56 8,29 7,96 8,17 9,08 9,14
Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures 8,00 7,48 7,30 7,07 8,77 8,62
Gestió de l'execució i control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures 8,42 8,05 8,33 7,61 9,11 8,90
Gestió de la matrícula de màster per part del Servei d'Alumnat 8,51 8,29 8,44 8,36 8,98 8,75
Gestió de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat, per part de l'ICE 9,31 9,02 8,75 9,17 9,46 9,46
Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP 8,19 7,95 7,53 7,84 8,62 8,71
Memòria anual de fiscalització 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment 6,70 6,26 6,33 5,74 7,72 7,59
Planificació i gestió de la formació del personal a través de la UFASU 8,06 7,96 7,96 7,71 8,74 8,74
Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs i llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 7,58 6,96 7,21 6,80 8,62 8,41
Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment 7,12 6,70 6,92 6,71 7,40 7,75
Secretaria de direcció i suport administratiu als membres de l'Equip rectoral de la UPV 9,25 8,75 9,25 9,00 9,50 9,00
Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta a incidències de seguretat... 8,74 8,27 8,57 8,72 9,16 9,12
Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis 9,49 9,40 9,44 9,40 9,72 9,63
Elaboració d'Informació econòmica i preparació de Comptes Anuals 8,33 9,17 8,33 8,33 8,33 9,17
Gestió de recursos, reclamacions i requeriments en via administrativa 7,50 6,67 5,83 5,00 8,33 8,33
Sistema d'Informació UPV (Mediterrània) 6,16 5,90 5,78 6,43 7,92 8,00
Assessorament jurídic a l'equip rectoral 6,56 6,25 5,94 5,00 7,50 7,50
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 8,90 8,85 8,60 8,75 9,60 9,30
Sistema d'Informació UPV per a la direcció, Mediterrània 8,75 7,50 7,50 8,75 10,00 10,00
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,41 8,22 7,99 8,52 8,94 8,66
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els serveis, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 7,34 7,66 7,18 7,50 8,73 8,29
Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 7,95 7,30 7,46 8,01 8,59 8,61
Proposta de Pla de control intern
Gestió econòmica realitzada pel PAS del Centre del qual és membre directiu 9,82 9,86 9,64 9,68 9,86 9,82
Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,36 8,13 8,11 8,18 9,14 9,24
Elaboració de declaracions tributàries 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Difusió legislativa als òrgans de direcció de la Universitat 5,45 5,12 4,82 5,20 6,31 6,06
% SAT. DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 94,32 % 94,32 % 96,87 % 97,16 % 97,16 % 97,16 %
Suport a la gestió de l'organització docent del Centre (POD, grups de matrícula, horaris, espais, TFG/TFM...) per part del PAS d'aquest 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,21 % 100,00 % 100,00 %
Suport a l'equip de direcció del Centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges, esdeveniments, informes...) per part del PAS d'aquest 100,00 % 98,25 % 100,00 % 98,25 % 100,00 % 100,00 %
Suport a l'equip de direcció del Departament per part del PAS 100,00 % 99,02 % 99,03 % 98,06 % 100,00 % 100,00 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional en l'elaboració i posada en marxa de convenis i accions d'internacionalització de caràcter institucional 100,00 % 97,08 % 97,08 % 97,08 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració de l'avantprojecte del Pressupost de la UPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Assessorament energètic i de subministraments per part del Servei de Manteniment 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció 82,28 % 73,87 % 73,87 % 71,25 % 89,91 % 89,91 %
Assessorament tècnic en matèria de prevenció laboral per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (elaboració d'informes i participació en grups i comissions) 95,37 % 100,00 % 95,37 % 95,37 % 95,37 % 95,37 %
Tancament i obertura de l'exercici pressupostari 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 84,70 % 88,38 % 71,61 % 63,23 % 95,64 % 92,13 %
Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per a difondre accions de mobilitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Coordinació de la gestió d'estudiants efectuada pel Servei d'Alumnat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració de estudis a demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 93,70 % 77,76 % 86,13 % 87,39 % 85,32 % 93,70 %
Elaboració i difusió pel SIE de la informació del procés d'inserció laboral dels graduats UPV 100,00 % 95,19 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Assessoria tècnica per part de l'ASIC 98,09 % 95,82 % 94,75 % 96,40 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures 95,34 % 89,54 % 85,29 % 86,39 % 98,34 % 95,34 %
Gestió de l'execució i control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures 95,79 % 91,43 % 90,73 % 88,50 % 95,79 % 95,79 %
Gestió de la matrícula de màster per part del Servei d'Alumnat 100,00 % 97,17 % 100,00 % 97,17 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat, per part de l'ICE 100,00 % 100,00 % 95,21 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP 95,59 % 95,51 % 95,59 % 93,39 % 95,51 % 97,80 %
Memòria anual de fiscalització 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment 84,60 % 78,05 % 77,08 % 69,54 % 94,81 % 93,72 %
Planificació i gestió de la formació del personal a través de la UFASU 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,31 % 100,00 % 100,00 %
Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs i llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 91,68 % 84,69 % 84,27 % 77,02 % 95,36 % 91,68 %
Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment 87,95 % 85,68 % 85,68 % 83,49 % 92,31 % 92,31 %
Secretaria de direcció i suport administratiu als membres de l'Equip rectoral de la UPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta a incidències de seguretat... 97,22 % 95,13 % 97,22 % 97,22 % 97,22 % 97,22 %
Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració d'Informació econòmica i preparació de Comptes Anuals 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de recursos, reclamacions i requeriments en via administrativa 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Sistema d'Informació UPV (Mediterrània) 77,65 % 74,05 % 73,60 % 78,98 % 98,26 % 96,29 %
Assessorament jurídic a l'equip rectoral 75,00 % 62,50 % 62,50 % 50,00 % 87,50 % 75,00 %
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 100,00 % 100,00 % 95,99 % 95,99 % 100,00 % 100,00 %
Sistema d'Informació UPV per a la direcció, Mediterrània 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 91,81 % 97,08 % 97,27 % 97,27 % 94,53 %
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els serveis, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 93,66 % 93,66 %
Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 97,98 % 91,79 % 93,81 % 96,03 % 97,84 % 97,84 %
Proposta de Pla de control intern
Gestió econòmica realitzada pel PAS del Centre del qual és membre directiu 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 98,30 % 94,44 % 92,83 % 94,86 % 97,89 % 100,00 %
Elaboració de declaracions tributàries 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Difusió legislativa als òrgans de direcció de la Universitat 73,58 % 68,64 % 63,32 % 66,59 % 84,72 % 76,70 %
MITJANA DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 8,75 8,59
Difusió legislativa als òrgans de direcció de la Universitat 6,67 5,56 4,83 6,79 4,75
Suport a l'equip de direcció del Centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges, esdeveniments, informes...) per part del PAS d'aquest 9,87
Suport a l'equip de direcció del Departament per part del PAS 9,56
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional en l'elaboració i posada en marxa de convenis i accions d'internacionalització de caràcter institucional 10,00 8,50 8,75
Elaboració de l'avantprojecte del Pressupost de la UPV 10,00
Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 10,00
Assessorament energètic i de subministraments per part del Servei de Manteniment 10,00
Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció 7,92 6,25 6,43 5,00 6,25 7,14
Assessorament tècnic en matèria de prevenció laboral per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 10,00
Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (elaboració d'informes i participació en grups i comissions) 8,75 8,88
Tancament i obertura de l'exercici pressupostari 10,00
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 7,00 7,50 6,94 5,71 7,50 5,29
Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per a difondre accions de mobilitat 8,91
Coordinació de la gestió d'estudiants efectuada pel Servei d'Alumnat 9,00 9,38
Elaboració de estudis a demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,75 7,73 7,50 5,00
Elaboració i difusió pel SIE de la informació del procés d'inserció laboral dels graduats UPV 10,00 9,00
Assessoria tècnica per part de l'ASIC 8,93 8,44 8,70 8,75 8,00
Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures 10,00 9,32 7,84 7,50 6,50 7,92
Gestió de l'execució i control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures 8,33 8,75 7,86 9,17 7,50 8,33
Gestió de la matrícula de màster per part del Servei d'Alumnat 9,17 8,75 7,50 8,33
Gestió de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat, per part de l'ICE 5,00 9,53
Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP 8,33 8,33 7,78 8,61
Memòria anual de fiscalització 7,50
Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment 6,88 7,92 6,91 6,07 6,07 5,78
Planificació i gestió de la formació del personal a través de la UFASU 8,33 8,03
Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs i llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 9,00 7,50 7,29 6,67 6,94
Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment 8,33 8,75 6,67 6,25 7,50 6,67
Secretaria de direcció i suport administratiu als membres de l'Equip rectoral de la UPV 9,25
Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta a incidències de seguretat... 10,00 8,65 9,25 8,50 8,50
Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis 9,49
Elaboració d'Informació econòmica i preparació de Comptes Anuals 8,33
Gestió de recursos, reclamacions i requeriments en via administrativa 7,50
Sistema d'Informació UPV (Mediterrània) 7,73 6,79 4,11
Assessorament jurídic a l'equip rectoral 6,56
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 9,50 8,00
Sistema d'Informació UPV per a la direcció, Mediterrània 8,75
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 10,00 8,44 8,17 8,75
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els serveis, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 7,50 7,33
Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,17 8,75 7,50 8,33 7,63
Proposta de Pla de control intern
Gestió econòmica realitzada pel PAS del Centre del qual és membre directiu 9,82
Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 2,50 8,55 8,81 7,27
Elaboració de declaracions tributàries 10,00
Suport a la gestió de l'organització docent del Centre (POD, grups de matrícula, horaris, espais, TFG/TFM...) per part del PAS d'aquest 9,73
% SAT. DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 100,00 % 93,75 %
Difusió legislativa als òrgans de direcció de la Universitat 66,67 % 66,67 % 66,67 % 85,71 % 80,00 %
Suport a l'equip de direcció del Centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges, esdeveniments, informes...) per part del PAS d'aquest 100,00 %
Suport a l'equip de direcció del Departament per part del PAS 100,00 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional en l'elaboració i posada en marxa de convenis i accions d'internacionalització de caràcter institucional 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració de l'avantprojecte del Pressupost de la UPV 100,00 %
Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 %
Assessorament energètic i de subministraments per part del Servei de Manteniment 100,00 %
Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció 83,33 % 75,00 % 85,71 % 33,33 % 100,00 % 90,48 %
Assessorament tècnic en matèria de prevenció laboral per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 100,00 %
Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (elaboració d'informes i participació en grups i comissions) 100,00 % 95,00 %
Tancament i obertura de l'exercici pressupostari 100,00 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 100,00 % 90,00 % 88,89 % 85,71 % 100,00 % 70,59 %
Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per a difondre accions de mobilitat 100,00 %
Coordinació de la gestió d'estudiants efectuada pel Servei d'Alumnat 100,00 % 100,00 %
Elaboració de estudis a demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 90,91 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració i difusió pel SIE de la informació del procés d'inserció laboral dels graduats UPV 100,00 % 100,00 %
Assessoria tècnica per part de l'ASIC 100,00 % 100,00 % 98,00 % 92,86 % 100,00 %
Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures 100,00 % 100,00 % 86,36 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de l'execució i control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures 100,00 % 100,00 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de la matrícula de màster per part del Servei d'Alumnat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat, per part de l'ICE 100,00 % 100,00 %
Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP 100,00 % 100,00 % 88,89 % 100,00 %
Memòria anual de fiscalització 100,00 %
Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment 75,00 % 94,44 % 88,24 % 78,57 % 85,71 % 75,00 %
Planificació i gestió de la formació del personal a través de la UFASU 100,00 % 100,00 %
Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs i llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 100,00 % 84,62 % 91,67 % 100,00 % 100,00 %
Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment 100,00 % 100,00 % 83,33 % 90,00 % 100,00 % 66,67 %
Secretaria de direcció i suport administratiu als membres de l'Equip rectoral de la UPV 100,00 %
Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta a incidències de seguretat... 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 %
Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis 100,00 %
Elaboració d'Informació econòmica i preparació de Comptes Anuals 100,00 %
Gestió de recursos, reclamacions i requeriments en via administrativa 100,00 %
Sistema d'Informació UPV (Mediterrània) 90,91 % 88,57 % 50,00 %
Assessorament jurídic a l'equip rectoral 75,00 %
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 100,00 % 100,00 %
Sistema d'Informació UPV per a la direcció, Mediterrània 100,00 %
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els serveis, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 100,00 %
Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 93,33 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Proposta de Pla de control intern
Gestió econòmica realitzada pel PAS del Centre del qual és membre directiu 100,00 %
Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració de declaracions tributàries 100,00 %
Suport a la gestió de l'organització docent del Centre (POD, grups de matrícula, horaris, espais, TFG/TFM...) per part del PAS d'aquest 100,00 %