Càrrecs amb responsabilitat directiva

Enquestes PEGASUS

Informe 2018

2018
Mitjana

8.12

0.05
2018
Satisfacció

91.67

-0.75
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
EREC: Equip rectoral
EDCEN: Equip directiu de centres
EDDEP: Equip directiu de departaments
DIRINS: Direcció d'instituts
ADMCEN: Administració de centres
RESUD: Responsables d'unitat (serveis i àrees)
SG: SATISFACCIÓ GENERAL amb el servei
INF: INFORMACIÓ relacionada amb la provisió del servei
SEN: SENZILLESA dels mecanismes de sol·licitud per a la prestació del servei
PLA: ADEQUACIÓ DELS TERMINIS en la prestació del servei
TRA: TRACTE REBUT per les persones que van prestar el servei
PROF: PROFESSIONALITAT de les persones que van prestar el servei
MITJANA DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 7,50 6,96 6,76 7,35 8,32 8,20
Suport a la gestió de l'organització docent del centre (POD, grups de matrícula, horaris i espais) per part del PAS del centre 9,32 9,11 8,94 9,41 9,66 9,62
Suport a l'equip de direcció del centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges i esdeveniments, informes...) per part del PAS del centre 9,52 9,44 9,33 9,56 9,80 9,68
Suport a l'equip de direcció del departament (òrgans col·legiats, agenda, viatges i esdeveniments, informes, ...) per part del PAS del departament 9,70 9,63 9,43 9,60 9,85 9,78
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional a l'elaboració i posada en marxa de convenis i accions d'internacionalització de caràcter institucional 8,41 8,37 7,87 7,92 9,11 9,03
Elaboració de l'avantprojecte del Pressupost de la UPV 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 9,17 10,00 9,17 9,17 9,17 9,17
Assessorament energètic i de subministraments per part del Servei de Manteniment 10,00 7,50 8,75 8,75 10,00 10,00
Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció 6,04 5,77 6,11 5,07 6,70 6,81
Assessorament tècnic en matèria de prevenció laboral per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 8,33 7,50 6,67 6,67 9,17 10,00
Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (grups, comissions, informes) 8,88 8,79 8,55 8,71 9,21 9,21
Tancament i obertura de l'exercici pressupostari 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 5,32 5,24 4,20 4,36 7,17 7,02
Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per difondre accions de mobilitat 8,47 8,19 8,06 8,47 8,97 8,82
Coordinació de la gestió d'alumnes efectuada pel Servei d'Alumnat 9,43 9,43 9,14 9,37 9,73 9,80
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (web, informatius d'RTV, gabinet de premsa...) 8,05 7,61 7,60 7,66 8,81 8,68
Elaboració d'estudis sota demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,62 8,27 8,08 8,27 9,02 8,88
Elaboració i difusió pel SIO de la informació del procés d'inserció laboral dels titulats de la UPV 8,34 8,24 8,06 8,02 8,84 8,92
Assessoria tècnica per part de l'ASIC 8,19 7,70 7,87 8,00 8,74 8,99
Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures 7,54 7,18 7,23 6,69 8,50 8,69
Gestió de l'execució i el control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures 6,88 7,16 7,02 5,55 8,78 8,21
Gestió de la matrícula de màsters per part del Servei d'Alumnat 8,23 7,94 7,68 8,07 8,90 8,77
Gestió de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat, per part de l'ICE 8,11 8,20 7,54 7,64 8,77 8,68
Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP 7,43 7,53 6,63 6,91 8,27 8,30
Informes de fiscalització de la despesa 7,50 5,00 10,00 10,00 7,50 10,00
Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment 6,72 6,37 6,64 5,92 8,13 8,03
Planificació i gestió de la formació del personal a través de la UFASU 7,93 7,82 7,91 7,68 8,59 9,02
Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 8,12 7,68 7,64 7,83 8,62 8,52
Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment 7,33 6,95 6,99 6,74 7,91 7,79
Secretaria de direcció i suport administratiu als membres de l'equip rectoral de la UPV 9,17 9,38 9,38 9,17 9,58 9,38
Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta davant incidents de seguretat... 7,87 7,72 7,66 7,89 8,68 8,78
Consergeria del centre: supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del centre i altres tasques de suport 9,02 9,09 9,09 8,98 9,15 9,12
Elaboració d'Informació econòmica i preparació de comptes anuals 8,13 8,13 8,75 8,13 8,13 8,75
Tramitació i gestió de recursos i reclamacions en via administrativa 9,38 9,38 9,38 9,38 10,00 10,00
Sistema d'Informació de la UPV (Mediterrània) 5,75 5,49 5,45 6,41 7,69 7,55
Servei d'Advocacia: assessorament jurídic a l'equip rectoral 8,25 8,50 8,25 7,75 9,50 9,25
Gestions relacionades amb la convalidació i el reconeixement d'estudis 8,48 8,60 7,85 7,73 9,08 9,05
Sistema d'Informació de la UPV per a la direcció, Mediterrània 8,00 7,50 7,50 9,00 9,50 9,50
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,69 8,39 8,05 8,42 9,36 9,36
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els serveis per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 9,13 8,61 8,64 8,64 9,65 9,65
Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,33 8,20 8,17 8,52 9,03 9,24
Legalització per a la protecció de dades personals a la UPV 5,51 5,24 5,29 4,43 6,63 6,63
Proposta de pla de control intern 7,50 7,50 10,00 10,00 10,00 10,00
Gestió econòmica realitzada pel PAS del centre del qual és membre directiu 9,71 9,47 9,09 9,52 9,90 9,86
Gestió econòmica realitzada pel PAS del departament del qual és membre directiu 9,63 9,53 9,04 9,48 9,86 9,70
Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,00 7,59 7,49 8,09 8,86 8,86
Elaboració de declaracions tributàries 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
% SAT. DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 86,00 % 74,81 % 76,25 % 79,22 % 88,80 % 88,80 %
Suport a la gestió de l'organització docent del centre (POD, grups de matrícula, horaris i espais) per part del PAS del centre 96,61 % 96,61 % 98,31 % 98,31 % 100,00 % 100,00 %
Suport a l'equip de direcció del centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges i esdeveniments, informes...) per part del PAS del centre 98,41 % 100,00 % 98,41 % 98,41 % 100,00 % 100,00 %
Suport a l'equip de direcció del departament (òrgans col·legiats, agenda, viatges i esdeveniments, informes, ...) per part del PAS del departament 100,00 % 100,00 % 98,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional a l'elaboració i posada en marxa de convenis i accions d'internacionalització de caràcter institucional 96,64 % 93,27 % 93,27 % 90,21 % 96,64 % 96,64 %
Elaboració de l'avantprojecte del Pressupost de la UPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Assessorament energètic i de subministraments per part del Servei de Manteniment 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció 67,77 % 64,10 % 70,63 % 56,75 % 77,86 % 75,65 %
Assessorament tècnic en matèria de prevenció laboral per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (grups, comissions, informes) 96,48 % 96,48 % 96,48 % 96,48 % 96,48 % 96,48 %
Tancament i obertura de l'exercici pressupostari 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 68,55 % 63,15 % 50,37 % 51,19 % 88,21 % 87,21 %
Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per difondre accions de mobilitat 88,89 % 88,89 % 88,89 % 88,89 % 94,12 % 94,12 %
Coordinació de la gestió d'alumnes efectuada pel Servei d'Alumnat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (web, informatius d'RTV, gabinet de premsa...) 96,82 % 89,05 % 92,73 % 91,77 % 97,81 % 95,63 %
Elaboració d'estudis sota demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 92,66 % 92,66 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració i difusió pel SIO de la informació del procés d'inserció laboral dels titulats de la UPV 87,17 % 87,17 % 85,69 % 89,66 % 93,35 % 96,68 %
Assessoria tècnica per part de l'ASIC 95,36 % 90,40 % 96,11 % 96,12 % 95,95 % 97,58 %
Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures 92,54 % 83,55 % 86,52 % 78,87 % 94,22 % 95,94 %
Gestió de l'execució i el control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures 88,25 % 93,85 % 82,65 % 69,71 % 100,00 % 94,40 %
Gestió de la matrícula de màsters per part del Servei d'Alumnat 96,87 % 96,92 % 91,18 % 91,18 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat, per part de l'ICE 96,22 % 92,44 % 92,44 % 84,88 % 96,22 % 96,22 %
Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP 86,37 % 89,74 % 84,38 % 83,96 % 94,20 % 93,63 %
Informes de fiscalització de la despesa 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment 81,71 % 81,79 % 82,44 % 73,41 % 94,43 % 89,80 %
Planificació i gestió de la formació del personal a través de la UFASU 90,87 % 100,00 % 95,43 % 86,30 % 91,87 % 100,00 %
Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 94,33 % 87,41 % 90,16 % 94,33 % 96,82 % 96,82 %
Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment 84,09 % 81,97 % 79,93 % 77,21 % 88,46 % 88,46 %
Secretaria de direcció i suport administratiu als membres de l'equip rectoral de la UPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta davant incidents de seguretat... 93,86 % 93,13 % 89,10 % 95,97 % 95,78 % 97,89 %
Consergeria del centre: supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del centre i altres tasques de suport 95,45 % 98,48 % 98,48 % 96,97 % 96,92 % 95,38 %
Elaboració d'Informació econòmica i preparació de comptes anuals 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 75,00 % 100,00 %
Tramitació i gestió de recursos i reclamacions en via administrativa 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Sistema d'Informació de la UPV (Mediterrània) 75,70 % 74,71 % 68,35 % 80,83 % 91,81 % 91,75 %
Servei d'Advocacia: assessorament jurídic a l'equip rectoral 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestions relacionades amb la convalidació i el reconeixement d'estudis 93,12 % 92,78 % 89,68 % 89,68 % 96,56 % 96,39 %
Sistema d'Informació de la UPV per a la direcció, Mediterrània 100,00 % 80,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 97,71 % 97,71 % 93,12 % 95,41 % 97,71 % 97,71 %
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els serveis per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 94,43 % 98,19 % 96,14 % 94,57 % 98,01 % 100,00 %
Legalització per a la protecció de dades personals a la UPV 55,65 % 50,21 % 50,21 % 44,57 % 79,64 % 74,00 %
Proposta de pla de control intern 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió econòmica realitzada pel PAS del centre del qual és membre directiu 100,00 % 100,00 % 98,08 % 98,08 % 100,00 % 100,00 %
Gestió econòmica realitzada pel PAS del departament del qual és membre directiu 100,00 % 100,00 % 95,33 % 99,06 % 100,00 % 99,07 %
Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 93,88 % 92,00 % 91,36 % 93,78 % 97,71 % 97,71 %
Elaboració de declaracions tributàries 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
MITJANA DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 7,50 7,50
Elaboració de declaracions tributàries 10,00
Suport a l'equip de direcció del centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges i esdeveniments, informes...) per part del PAS del centre 9,52
Suport a l'equip de direcció del departament (òrgans col·legiats, agenda, viatges i esdeveniments, informes, ...) per part del PAS del departament 9,70
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional a l'elaboració i posada en marxa de convenis i accions d'internacionalització de caràcter institucional 9,17 8,08 8,59
Elaboració de l'avantprojecte del Pressupost de la UPV 10,00
Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 9,17
Assessorament energètic i de subministraments per part del Servei de Manteniment 10,00
Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció 8,75 5,24
Assessorament tècnic en matèria de prevenció laboral per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 8,33
Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (grups, comissions, informes) 8,75 8,89
Tancament i obertura de l'exercici pressupostari 10,00
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 6,79 5,38 4,57 5,42 5,00 5,66
Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per difondre accions de mobilitat 8,47
Coordinació de la gestió d'alumnes efectuada pel Servei d'Alumnat 9,26 9,79
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (web, informatius d'RTV, gabinet de premsa...) 8,64 7,32 8,52 8,67 7,76
Elaboració d'estudis sota demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 9,38 8,44 8,33
Elaboració i difusió pel SIO de la informació del procés d'inserció laboral dels titulats de la UPV 9,17 8,28
Assessoria tècnica per part de l'ASIC 8,44 8,14 7,73 9,17 8,23
Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures 8,33 7,69 7,34 7,50 7,50 7,50
Gestió de l'execució i el control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures 10,00 7,50 5,36 7,50 7,50
Gestió de la matrícula de màsters per part del Servei d'Alumnat 8,00 8,08 8,13 9,06
Gestió de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat, per part de l'ICE 10,00 8,00
Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP 7,50 7,12 7,29 7,95
Informes de fiscalització de la despesa 7,50
Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment 8,75 7,50 6,21 7,50 6,88 5,50
Planificació i gestió de la formació del personal a través de la UFASU 8,00 7,92
Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 8,27 7,84 8,39 7,50 8,25
Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment 9,17 7,50 7,50 6,67 8,75 6,56
Secretaria de direcció i suport administratiu als membres de l'equip rectoral de la UPV 9,17
Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta davant incidents de seguretat... 8,75 7,50 7,88 7,78 7,50 8,13
Consergeria del centre: supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del centre i altres tasques de suport 9,02
Elaboració d'Informació econòmica i preparació de comptes anuals 8,13
Tramitació i gestió de recursos i reclamacions en via administrativa 9,38
Sistema d'Informació de la UPV (Mediterrània) 5,36 6,10 5,21
Servei d'Advocacia: assessorament jurídic a l'equip rectoral 8,25
Gestions relacionades amb la convalidació i el reconeixement d'estudis 8,45 8,54
Sistema d'Informació de la UPV per a la direcció, Mediterrània 8,00
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,75 8,65 9,06 7,50
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els serveis per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 10,00 8,96
Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 8,50 10,00 7,50 8,61 7,84
Legalització per a la protecció de dades personals a la UPV 9,38 10,00 3,50 4,17
Proposta de pla de control intern 7,50
Gestió econòmica realitzada pel PAS del centre del qual és membre directiu 9,71
Gestió econòmica realitzada pel PAS del departament del qual és membre directiu 9,63
Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 10,00 8,42 7,50 7,73
Suport a la gestió de l'organització docent del centre (POD, grups de matrícula, horaris i espais) per part del PAS del centre 9,32
% SAT. DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 100,00 % 85,71 %
Elaboració de declaracions tributàries 100,00 %
Suport a l'equip de direcció del centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges i esdeveniments, informes...) per part del PAS del centre 98,41 %
Suport a l'equip de direcció del departament (òrgans col·legiats, agenda, viatges i esdeveniments, informes, ...) per part del PAS del departament 100,00 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional a l'elaboració i posada en marxa de convenis i accions d'internacionalització de caràcter institucional 100,00 % 92,31 % 100,00 %
Elaboració de l'avantprojecte del Pressupost de la UPV 100,00 %
Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 %
Assessorament energètic i de subministraments per part del Servei de Manteniment 100,00 %
Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció 87,50 % 61,90 %
Assessorament tècnic en matèria de prevenció laboral per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 100,00 %
Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (grups, comissions, informes) 100,00 % 96,30 %
Tancament i obertura de l'exercici pressupostari 100,00 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 100,00 % 61,54 % 65,22 % 72,22 % 75,00 % 63,16 %
Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per difondre accions de mobilitat 88,89 %
Coordinació de la gestió d'alumnes efectuada pel Servei d'Alumnat 100,00 % 100,00 %
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (web, informatius d'RTV, gabinet de premsa...) 100,00 % 92,86 % 95,45 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració d'estudis sota demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Elaboració i difusió pel SIO de la informació del procés d'inserció laboral dels titulats de la UPV 100,00 % 86,21 %
Assessoria tècnica per part de l'ASIC 100,00 % 97,14 % 90,70 % 100,00 % 95,83 %
Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures 100,00 % 92,31 % 93,75 % 87,50 % 100,00 % 92,31 %
Gestió de l'execució i el control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures 100,00 % 66,67 % 85,71 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de la matrícula de màsters per part del Servei d'Alumnat 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat, per part de l'ICE 100,00 % 96,00 %
Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP 100,00 % 84,62 % 83,33 % 90,91 %
Informes de fiscalització de la despesa 100,00 %
Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment 100,00 % 83,33 % 80,00 % 94,12 % 100,00 % 60,00 %
Planificació i gestió de la formació del personal a través de la UFASU 100,00 % 88,89 %
Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 92,31 % 93,10 % 100,00 % 100,00 % 90,00 %
Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment 100,00 % 75,00 % 93,33 % 83,33 % 100,00 % 75,00 %
Secretaria de direcció i suport administratiu als membres de l'equip rectoral de la UPV 100,00 %
Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta davant incidents de seguretat... 100,00 % 81,82 % 92,31 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Consergeria del centre: supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del centre i altres tasques de suport 95,45 %
Elaboració d'Informació econòmica i preparació de comptes anuals 100,00 %
Tramitació i gestió de recursos i reclamacions en via administrativa 100,00 %
Sistema d'Informació de la UPV (Mediterrània) 57,14 % 82,93 % 75,00 %
Servei d'Advocacia: assessorament jurídic a l'equip rectoral 100,00 %
Gestions relacionades amb la convalidació i el reconeixement d'estudis 90,48 % 100,00 %
Sistema d'Informació de la UPV per a la direcció, Mediterrània 100,00 %
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 95,83 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de programes de qualitat relacionats amb els serveis per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 100,00 %
Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,91 %
Legalització per a la protecció de dades personals a la UPV 100,00 % 100,00 % 40,00 % 33,33 %
Proposta de pla de control intern 100,00 %
Gestió econòmica realitzada pel PAS del centre del qual és membre directiu 100,00 %
Gestió econòmica realitzada pel PAS del departament del qual és membre directiu 100,00 %
Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ) 100,00 % 94,74 % 90,00 % 100,00 %
Suport a la gestió de l'organització docent del centre (POD, grups de matrícula, horaris i espais) per part del PAS del centre 96,61 %