Comunitat Universitària

Enquestes PEGASUS

Informe 2019

2019
Mitjana

7.96

0.09
2019
Satisfacció

95.69

0.41
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
ALUC: Estudiants matriculats en centres
ALUD: Estudiants matriculats en departaments
PAS: Personal d'administració i serveis
PDI: Personal de docència i investigació
CESP: Grups específics
SG: SATISFACCIÓ GENERAL amb el servei
INF: INFORMACIÓ relacionada amb la provisió del servei
SEN: SENZILLESA dels mecanismes de sol·licitud per a la prestació del servei
PLA: ADEQUACIÓ DELS TERMINIS en la prestació del servei
TRA: TRACTE REBUT per les persones que van prestar el servei
PROF: PROFESSIONALITAT de les persones que van prestar el servei
MITJANA DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 8,19 7,79 7,31 7,84 8,97 8,47
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 8,05 7,88 8,39 8,17 8,02 8,15
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 8,10 8,09 8,46 8,28 8,52 8,66
Obertura del pressupost a les oficines gestores 7,16 7,03 6,85 6,85 8,13 8,26
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 7,80 7,41 7,34 7,67 8,47 8,60
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Automatrícula) 7,96 7,89 7,79 8,07 8,43 8,48
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional (OAI) en la formulació, gestió i justificació de projectes internacionals amb finançament extern 8,62 8,34 7,95 7,94 9,29 9,37
Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 7,67 7,40 7,06 7,47 8,15 8,41
Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre 8,21 8,32 8,33 8,21 8,71 8,62
Suport del personal de suport a la investigació (PAI i tècnics de laboratori) d'Instituts d'Investigació a l'activitat d'I+D+i 8,04 7,88 8,01 8,02 8,64 8,63
Assessorament lingüístic, traducció, correcció i normalització de textos al valencià realitzats pel SPNL 8,25 8,30 8,21 8,01 8,51 8,54
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part del SGI 7,71 7,54 7,38 7,87 8,20 7,71
Assistència mèdica i d'infermeria 8,35 7,86 8,52 7,98 8,58 8,54
Atenció rebuda en el CFP com a alumne de títols Propis i Formació Específica 8,36 8,30 8,16 7,93 8,76 8,72
Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu 7,71 7,47 7,64 7,75 8,05 8,26
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 6,99 7,21 7,37 7,05 7,91 8,18
Consergeria de Centre: informació general i altres tasques de suport 8,06 7,95 8,10 8,07 8,16 8,31
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 5,34 5,17 4,53 4,67 6,95 6,97
Correu intern i postal 8,27 7,95 8,11 8,07 8,63 8,58
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 9,05 8,89 8,58 8,77 9,50 9,46
Centre Infantil Vera 9,54 9,37 9,33 9,18 9,68 9,54
Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa, tutories i cursos MOOC de valencià 8,09 8,02 8,55 8,14 8,56 8,65
Formació per al Personal d'Administració i Serveis a través de l'UFASU 7,99 7,83 7,94 7,43 8,60 8,56
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 8,23 8,19 8,26 7,73 8,42 8,37
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 6,99 6,80 6,35 6,67 8,16 8,20
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'I+D per part del SGI 6,63 6,24 6,00 6,20 7,57 7,71
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 7,75 7,54 7,35 7,25 8,42 8,67
Programes En Forma i Aula salut: crossfit, step, musculació, pilates, ioga... 8,13 8,11 8,54 7,69 8,62 8,64
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 7,43 7,05 7,14 7,43 7,67 7,87
Programa competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI... 7,75 7,57 7,82 7,23 7,81 7,73
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 7,72 7,67 7,86 7,76 8,20 8,26
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 7,77 7,66 7,42 7,35 8,62 8,53
Gestió de l'alta i manteniment de les targetes universitàries UPV i certificats digitals 7,96 7,76 7,83 7,74 8,37 8,52
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament 8,91 8,76 8,63 8,73 9,18 9,19
Gestió economicoadministrativa de l'activitat I+D+i realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPIs 6,58 6,83 6,12 5,87 7,98 7,69
Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria de Centre 7,39 7,22 6,77 6,73 7,85 7,85
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 7,59 7,58 7,66 7,56 8,20 8,29
Orientació professional i formació per a l'ocupació 7,94 7,56 7,18 7,37 8,54 8,45
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) 6,89 6,66 6,12 6,30 7,91 7,80
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 7,82 7,66 7,90 7,52 8,40 8,25
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 8,66 8,76 8,09 8,64 9,23 9,32
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'I+D 7,59 7,60 6,64 7,23 8,31 8,09
Reconeixements mèdics planificats 8,33 8,15 8,40 7,71 9,13 9,19
Registre General 7,82 7,91 7,87 7,55 8,39 8,44
Reserva d'instal·lacions esportives 8,36 8,26 8,55 8,00 8,45 8,56
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 7,03 6,99 6,29 5,93 8,00 8,04
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais 8,12 7,75 7,85 8,03 8,47 8,41
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... 7,84 7,61 7,41 8,21 8,40 8,41
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 8,20 7,86 7,77 8,35 8,48 8,58
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 5,83 5,56 4,90 5,45 7,57 7,58
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 7,70 7,89 7,64 7,13 8,47 8,04
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació...) 8,33 7,98 8,07 8,32 8,59 8,71
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 7,55 7,46 7,19 6,94 8,16 8,14
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 7,23 7,29 6,48 6,67 7,83 7,83
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 6,79 6,66 6,22 6,44 7,86 7,94
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives...) 7,78 7,61 7,13 7,28 8,38 8,45
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 7,68 7,57 7,71 8,05 8,20 8,03
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 8,27 8,37 8,21 7,88 8,61 8,50
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords d'òrgans unipersonals i col·legiats de la UPV 7,87 7,49 7,65 8,04 8,24 8,43
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips en el Servei de Microscòpia Electrònica 8,92 8,91 8,80 8,37 9,30 9,41
Assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses a través d'IDEAS 9,00 9,08 9,05 8,36 9,33 9,08
Programació d'activitats de l'Àrea de Cultura de la UPV i convocatòria PC_ACTS (propostes culturals d'art, ciència, tecnologia i societat) 7,89 8,09 8,29 8,04 8,74 8,55
Activitats de l'Escola d'Estiu, PascuaAcampada, Escola de la Neu 8,85 8,54 8,83 8,72 8,91 8,97
Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i 8,35 8,20 8,35 8,14 8,66 8,67
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament 8,64 8,52 8,50 8,42 8,86 8,82
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 7,21 7,07 6,85 6,78 7,81 7,81
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades pel ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOCs, videoapunts, Politube, càlcul científic...) 8,09 7,73 7,93 7,92 8,71 8,60
Congressos a través del CFP: secretaria tècnica (inscripció, certificació) i assessorament per a l'organització 7,29 7,32 7,00 7,16 7,59 7,91
Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima... 8,65 8,41 8,68 8,02 9,27 9,19
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 7,79 8,22 8,46 8,26 8,85 8,87
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 8,76 8,64 8,75 8,48 8,89 8,98
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 8,47 8,39 8,36 8,66 8,91 9,09
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 7,32 7,04 6,44 6,81 7,78 7,89
Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 8,39 8,06 7,96 8,23 8,76 8,87
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 8,74 8,71 8,36 8,25 9,43 9,33
Subministrament de sobres multienvio i material per a l'arreplegada de residus 8,75 8,68 8,67 8,70 8,93 8,87
Arreplegada de residus a sol·licitud de l'usuari 8,78 8,43 8,48 8,63 9,28 9,29
Gestió de busca d'ocupació per a titulats UPV 7,33 6,92 7,08 6,72 7,96 7,97
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 8,61 8,87 8,55 8,29 9,03 9,15
Formació de llengües estrangeres 7,53 7,22 7,28 7,24 8,11 8,35
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'I+D 6,82 6,60 6,21 6,19 7,46 7,56
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'I+D 6,25 6,18 5,83 5,63 6,83 7,13
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions) 8,09 8,00 6,79 6,41 9,64 9,29
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 7,16 6,97 7,15 7,20 7,53 7,58
Edició de revistes científiques: Polipapers 9,02 8,65 8,28 9,18 9,77 9,66
Biblioteques UPV per a estudi i consulta de la col·lecció 8,68 8,41 8,62 8,43 8,66 8,76
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 8,41 8,17 8,20 8,34 8,72 8,81
Formació a emprenedors a través d'IDEAS 7,63 7,66 7,65 7,49 8,37 8,11
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEAS 7,87 7,78 7,45 7,73 8,30 8,48
Fiscalització d'expedients de despesa 8,39 7,88 8,05 8,23 8,83 8,91
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 6,90 7,22 7,37 7,31 7,52 7,63
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,83 7,58 7,65 7,06 8,23 8,36
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (notícies al web, publicacions en mitjans socials, vídeos d'actualitat, notes de premsa, informatius de ràdio...) 7,85 7,84 8,01 7,89 8,29 8,30
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions) 8,24 7,99 7,84 7,68 8,65 8,58
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Senia 8,95 8,85 8,51 8,83 9,39 9,49
Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial 8,57 8,45 8,32 7,90 9,16 9,05
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,27 6,96 6,94 6,92 7,96 7,80
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 8,81 8,68 8,48 8,43 9,18 9,17
Edició d'actes de congressos 9,59 9,23 8,89 9,14 9,35 9,59
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 8,56 8,43 8,12 8,31 8,42 8,75
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 7,81 7,76 6,72 6,93 8,39 8,59
Gestió del procedimient per a l'admissió en títols oficials de Grau (suport a tribunals PAU) o Màster (suport a Comissions Acadèmiques de Màster) 8,30 8,11 7,80 7,89 8,88 8,76
Informació i consultes en les biblioteques: mostradors, "La biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 8,65 8,64 8,73 8,81 8,95 8,93
Oferta formativa i gestió de la mateixa per part de la Universitat Sènior 8,74 8,72 8,22 8,16 9,25 9,09
Promoció de jornades Match UPV, difusió de reptes de innovació de empreses i desenvolupament de programes amb hospitals 7,28 6,98 6,98 6,43 7,53 7,28
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a directors de càtedres) 8,68 8,68 7,89 7,89 9,47 9,08
Formació impartida per la biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 8,27 7,97 8,28 8,56 8,78 8,65
Gestió d'estades Erasmus+ per a personal: STA i STT 9,02 8,84 8,54 8,86 9,32 9,40
Atenció de consultes i qüestions acadèmic-administratives per part de la secretaria del Centre 7,51 7,29 7,30 7,07 7,72 7,75
Suport acadèmic-administratiu dels serveis administratius del Centre 8,83 8,64 8,58 8,59 9,18 9,05
Suport a la gestió docent del departament per part del PAS del Departament 8,76 8,59 8,53 8,62 8,93 8,93
% SAT. DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 97,91 % 94,75 % 90,90 % 95,55 % 98,05 % 97,30 %
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 100,00 % 97,00 % 98,19 % 98,78 % 95,74 % 97,18 %
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 98,38 % 96,11 % 96,19 % 93,16 % 98,00 % 97,95 %
Obertura del pressupost a les oficines gestores 86,25 % 85,46 % 81,45 % 79,35 % 92,79 % 94,13 %
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 95,92 % 91,85 % 91,73 % 94,96 % 97,55 % 98,48 %
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Automatrícula) 98,14 % 95,47 % 94,48 % 96,82 % 97,61 % 97,68 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional (OAI) en la formulació, gestió i justificació de projectes internacionals amb finançament extern 100,00 % 97,11 % 94,21 % 93,94 % 100,00 % 100,00 %
Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 93,31 % 92,71 % 90,20 % 90,51 % 93,41 % 97,53 %
Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre 92,88 % 91,76 % 91,14 % 91,07 % 94,73 % 94,82 %
Suport del personal de suport a la investigació (PAI i tècnics de laboratori) d'Instituts d'Investigació a l'activitat d'I+D+i 83,98 % 87,10 % 87,33 % 85,24 % 90,61 % 90,24 %
Assessorament lingüístic, traducció, correcció i normalització de textos al valencià realitzats pel SPNL 92,31 % 94,14 % 93,25 % 88,32 % 94,02 % 93,05 %
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part del SGI 80,38 % 80,38 % 80,30 % 86,89 % 93,41 % 80,38 %
Assistència mèdica i d'infermeria 93,50 % 92,47 % 94,93 % 92,78 % 94,16 % 93,66 %
Atenció rebuda en el CFP com a alumne de títols Propis i Formació Específica 96,18 % 96,65 % 96,05 % 93,85 % 97,16 % 96,55 %
Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu 95,92 % 92,84 % 93,41 % 92,86 % 94,49 % 96,11 %
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 88,94 % 85,77 % 88,15 % 83,49 % 90,17 % 91,79 %
Consergeria de Centre: informació general i altres tasques de suport 99,28 % 97,76 % 98,68 % 99,36 % 96,88 % 97,27 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 68,33 % 62,49 % 56,25 % 57,15 % 86,17 % 85,41 %
Correu intern i postal 95,20 % 93,80 % 94,20 % 92,97 % 97,07 % 96,32 %
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 96,65 % 94,69 % 91,66 % 98,32 % 100,00 % 98,35 %
Centre Infantil Vera 98,61 % 98,61 % 100,00 % 100,00 % 98,61 % 98,61 %
Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa, tutories i cursos MOOC de valencià 93,80 % 92,46 % 95,46 % 96,69 % 96,77 % 96,44 %
Formació per al Personal d'Administració i Serveis a través de l'UFASU 95,65 % 93,92 % 93,95 % 91,54 % 97,83 % 96,77 %
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 94,62 % 95,05 % 94,21 % 92,73 % 95,87 % 93,39 %
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 88,98 % 80,53 % 81,64 % 84,62 % 93,54 % 95,09 %
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'I+D per part del SGI 79,14 % 75,82 % 72,53 % 75,71 % 87,59 % 88,81 %
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 94,24 % 86,29 % 83,39 % 80,63 % 96,71 % 97,20 %
Programes En Forma i Aula salut: crossfit, step, musculació, pilates, ioga... 92,75 % 93,58 % 94,49 % 90,46 % 94,95 % 96,01 %
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 94,21 % 86,60 % 87,97 % 89,55 % 91,76 % 93,86 %
Programa competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI... 94,76 % 88,40 % 91,40 % 86,70 % 90,69 % 91,18 %
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 97,66 % 95,89 % 96,82 % 93,85 % 96,48 % 95,95 %
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 93,01 % 88,78 % 89,36 % 86,61 % 96,06 % 95,39 %
Gestió de l'alta i manteniment de les targetes universitàries UPV i certificats digitals 96,30 % 94,50 % 93,75 % 91,23 % 96,80 % 97,56 %
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament 94,73 % 93,90 % 94,19 % 93,62 % 96,08 % 96,36 %
Gestió economicoadministrativa de l'activitat I+D+i realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPIs 76,88 % 80,29 % 69,07 % 68,53 % 89,59 % 84,19 %
Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria de Centre 93,94 % 90,46 % 87,33 % 86,19 % 93,21 % 92,63 %
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 95,82 % 93,49 % 95,12 % 94,65 % 96,74 % 97,91 %
Orientació professional i formació per a l'ocupació 97,50 % 93,75 % 91,03 % 90,91 % 94,81 % 97,37 %
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) 87,79 % 79,59 % 76,32 % 77,94 % 92,52 % 90,73 %
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 93,86 % 94,87 % 96,70 % 91,09 % 95,38 % 94,91 %
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 95,44 % 96,92 % 95,53 % 94,96 % 99,74 % 99,50 %
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'I+D 85,35 % 84,62 % 75,87 % 84,62 % 85,35 % 84,62 %
Reconeixements mèdics planificats 93,85 % 93,57 % 94,69 % 88,82 % 97,87 % 98,13 %
Registre General 94,86 % 95,22 % 91,17 % 90,92 % 96,30 % 97,20 %
Reserva d'instal·lacions esportives 96,11 % 93,29 % 95,06 % 92,09 % 96,29 % 97,52 %
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 83,31 % 81,16 % 75,94 % 71,78 % 90,20 % 91,57 %
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais 96,60 % 92,79 % 96,06 % 94,50 % 96,62 % 95,00 %
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... 97,27 % 93,28 % 91,75 % 98,06 % 98,09 % 98,17 %
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 97,06 % 92,89 % 93,70 % 97,55 % 96,28 % 98,24 %
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 74,02 % 70,47 % 61,81 % 67,15 % 89,18 % 88,63 %
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 92,31 % 92,27 % 93,60 % 87,84 % 94,77 % 92,70 %
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació...) 97,41 % 94,53 % 95,17 % 96,85 % 96,88 % 98,53 %
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 92,25 % 89,55 % 87,82 % 86,01 % 94,26 % 93,74 %
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 86,29 % 85,70 % 76,81 % 85,38 % 90,43 % 89,37 %
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 81,46 % 79,46 % 74,18 % 76,70 % 90,44 % 93,33 %
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives...) 89,61 % 87,19 % 85,15 % 86,30 % 93,39 % 94,17 %
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 93,78 % 93,45 % 89,03 % 97,65 % 96,42 % 92,77 %
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 97,77 % 93,83 % 97,61 % 88,55 % 95,29 % 95,29 %
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords d'òrgans unipersonals i col·legiats de la UPV 94,66 % 88,76 % 93,11 % 97,48 % 94,01 % 98,22 %
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips en el Servei de Microscòpia Electrònica 95,34 % 94,83 % 94,85 % 92,88 % 100,00 % 100,00 %
Assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses a través d'IDEAS 100,00 % 100,00 % 100,00 % 93,10 % 100,00 % 100,00 %
Programació d'activitats de l'Àrea de Cultura de la UPV i convocatòria PC_ACTS (propostes culturals d'art, ciència, tecnologia i societat) 93,78 % 91,27 % 91,03 % 92,11 % 95,31 % 95,33 %
Activitats de l'Escola d'Estiu, PascuaAcampada, Escola de la Neu 97,69 % 96,56 % 96,99 % 97,36 % 97,36 % 97,44 %
Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i 87,75 % 84,37 % 84,37 % 83,61 % 90,01 % 89,92 %
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament 92,35 % 91,22 % 91,11 % 90,75 % 93,24 % 93,71 %
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 89,38 % 87,94 % 86,87 % 86,91 % 90,29 % 90,38 %
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades pel ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOCs, videoapunts, Politube, càlcul científic...) 97,95 % 93,04 % 95,21 % 95,91 % 99,25 % 97,63 %
Congressos a través del CFP: secretaria tècnica (inscripció, certificació) i assessorament per a l'organització 86,04 % 87,86 % 82,00 % 83,38 % 83,29 % 88,37 %
Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima... 96,04 % 94,73 % 97,31 % 89,85 % 99,24 % 99,24 %
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 89,76 % 97,92 % 97,92 % 98,47 % 88,77 % 88,77 %
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 99,51 % 98,14 % 97,73 % 96,35 % 99,36 % 99,35 %
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 94,81 % 93,84 % 94,33 % 93,84 % 93,84 % 94,33 %
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 95,10 % 88,85 % 84,90 % 89,07 % 91,89 % 93,14 %
Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 96,36 % 94,15 % 93,09 % 95,06 % 97,12 % 96,93 %
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 97,20 % 98,13 % 98,13 % 96,23 % 99,05 % 99,05 %
Subministrament de sobres multienvio i material per a l'arreplegada de residus 99,23 % 99,20 % 98,20 % 98,14 % 99,19 % 99,21 %
Arreplegada de residus a sol·licitud de l'usuari 96,49 % 93,06 % 95,23 % 97,31 % 99,58 % 98,93 %
Gestió de busca d'ocupació per a titulats UPV 89,88 % 89,63 % 87,08 % 85,22 % 93,43 % 94,37 %
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 99,49 % 99,10 % 95,23 % 89,11 % 99,29 % 99,49 %
Formació de llengües estrangeres 92,74 % 91,41 % 89,25 % 91,44 % 94,39 % 93,74 %
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'I+D 87,87 % 82,61 % 75,72 % 77,13 % 88,94 % 90,56 %
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'I+D 73,74 % 74,53 % 70,00 % 67,04 % 77,25 % 83,91 %
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions) 88,24 % 93,33 % 78,57 % 75,00 % 100,00 % 100,00 %
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 93,80 % 87,60 % 89,28 % 89,71 % 93,01 % 93,03 %
Edició de revistes científiques: Polipapers 91,32 % 90,92 % 91,32 % 95,20 % 100,00 % 100,00 %
Biblioteques UPV per a estudi i consulta de la col·lecció 98,80 % 98,21 % 98,30 % 95,87 % 97,90 % 97,96 %
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 99,52 % 95,64 % 95,94 % 97,03 % 98,05 % 98,72 %
Formació a emprenedors a través d'IDEAS 92,62 % 83,30 % 92,00 % 90,52 % 92,00 % 92,00 %
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEAS 93,65 % 93,59 % 94,70 % 91,33 % 94,05 % 94,05 %
Fiscalització d'expedients de despesa 93,26 % 90,86 % 88,81 % 92,26 % 95,59 % 95,52 %
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 92,36 % 91,82 % 95,44 % 94,55 % 98,49 % 93,72 %
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 96,42 % 94,43 % 94,33 % 86,42 % 95,29 % 96,30 %
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (notícies al web, publicacions en mitjans socials, vídeos d'actualitat, notes de premsa, informatius de ràdio...) 96,74 % 94,09 % 96,13 % 97,33 % 97,64 % 97,00 %
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions) 97,90 % 97,73 % 96,99 % 93,68 % 98,75 % 98,57 %
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Senia 95,37 % 98,44 % 92,17 % 95,37 % 98,28 % 98,31 %
Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial 95,30 % 92,94 % 92,94 % 88,73 % 97,59 % 95,18 %
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 92,18 % 87,29 % 84,08 % 84,08 % 89,82 % 90,88 %
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 98,83 % 98,34 % 97,32 % 98,78 % 98,08 % 98,80 %
Edició d'actes de congressos 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 100,00 % 96,73 % 95,28 % 93,46 % 95,28 % 98,17 %
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 95,83 % 93,75 % 81,25 % 87,50 % 97,92 % 97,92 %
Gestió del procedimient per a l'admissió en títols oficials de Grau (suport a tribunals PAU) o Màster (suport a Comissions Acadèmiques de Màster) 97,69 % 92,91 % 90,36 % 90,52 % 97,64 % 97,64 %
Informació i consultes en les biblioteques: mostradors, "La biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 100,00 % 98,92 % 100,00 % 99,48 % 96,03 % 97,18 %
Oferta formativa i gestió de la mateixa per part de la Universitat Sènior 99,54 % 99,65 % 98,37 % 97,66 % 99,64 % 99,64 %
Promoció de jornades Match UPV, difusió de reptes de innovació de empreses i desenvolupament de programes amb hospitals 90,13 % 78,09 % 89,04 % 67,13 % 90,13 % 90,13 %
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a directors de càtedres) 89,47 % 89,47 % 89,47 % 89,47 % 94,74 % 89,47 %
Formació impartida per la biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 100,00 % 92,16 % 100,00 % 100,00 % 97,65 % 97,71 %
Gestió d'estades Erasmus+ per a personal: STA i STT 98,18 % 97,35 % 97,55 % 96,49 % 98,17 % 98,63 %
Atenció de consultes i qüestions acadèmic-administratives per part de la secretaria del Centre 94,29 % 90,17 % 91,87 % 91,41 % 90,71 % 91,25 %
Suport acadèmic-administratiu dels serveis administratius del Centre 95,16 % 93,87 % 95,17 % 94,60 % 96,50 % 95,90 %
Suport a la gestió docent del departament per part del PAS del Departament 94,46 % 92,68 % 92,45 % 93,65 % 94,74 % 95,02 %
MITJANA DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
Gestió de l'alta i manteniment de les targetes universitàries UPV i certificats digitals 7,74 8,44 8,41 8,60
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament 8,91
Gestió economicoadministrativa de l'activitat I+D+i realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPIs 6,58
Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria de Centre 7,39
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 7,50 8,25 7,91 7,59
Orientació professional i formació per a l'ocupació 7,94
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) 6,89
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 7,82
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 8,56 10,00 7,66
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'I+D 7,59
Reconeixements mèdics planificats 8,32 8,34
Registre General 7,54 7,86 8,15 8,85
Reserva d'instal·lacions esportives 8,35 8,59 8,19 8,52
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 7,15 6,93
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais 8,38 7,80
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... 7,71 8,44 8,30 8,14
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 8,41 7,86
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 6,59 5,13
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 7,70
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació...) 8,30 8,35
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 7,74 7,35
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 7,06 7,38
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 7,82 4,23
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives...) 7,60 8,10
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 7,38 8,33 8,74 8,95
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 8,29 7,87 9,31
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords d'òrgans unipersonals i col·legiats de la UPV 7,74 8,00
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips en el Servei de Microscòpia Electrònica 8,44 9,04 9,67 9,38
Assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses a través d'IDEAS 9,00
Programació d'activitats de l'Àrea de Cultura de la UPV i convocatòria PC_ACTS (propostes culturals d'art, ciència, tecnologia i societat) 7,99 7,57 7,26 7,79
Activitats de l'Escola d'Estiu, PascuaAcampada, Escola de la Neu 8,53 9,39
Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i 8,35
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament 8,64
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 7,17 7,52
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades pel ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOCs, videoapunts, Politube, càlcul científic...) 8,09
Congressos a través del CFP: secretaria tècnica (inscripció, certificació) i assessorament per a l'organització 7,55 7,08
Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima... 8,57 9,52
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 7,83 6,85 8,91
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 8,68 9,13 9,12 9,14
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 7,33 9,53
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 6,93 7,75
Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 8,52 8,22
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 8,74
Subministrament de sobres multienvio i material per a l'arreplegada de residus 8,87 8,36
Arreplegada de residus a sol·licitud de l'usuari 8,93 8,40
Gestió de busca d'ocupació per a titulats UPV 7,33
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 8,60 8,64 8,93 8,41
Formació de llengües estrangeres 7,62 6,24 7,82 7,37
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'I+D 7,01 6,73
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'I+D 6,57 6,12
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions) 8,09
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 7,14 6,76 7,29 7,58
Edició de revistes científiques: Polipapers 9,02
Biblioteques UPV per a estudi i consulta de la col·lecció 8,62 9,05 8,98 9,19
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 8,29 8,93 8,75 8,74
Formació a emprenedors a través d'IDEAS 7,36 7,42 8,84 8,86
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEAS 7,49 8,42 9,66 8,83
Fiscalització d'expedients de despesa 8,39
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 6,14 9,38 7,77 8,45
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,83
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (notícies al web, publicacions en mitjans socials, vídeos d'actualitat, notes de premsa, informatius de ràdio...) 7,81 8,27 7,39 8,15
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions) 8,24
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Senia 8,95
Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial 8,57
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,27
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 8,81
Edició d'actes de congressos 8,76 10,00
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 8,56
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 7,81
Gestió del procedimient per a l'admissió en títols oficials de Grau (suport a tribunals PAU) o Màster (suport a Comissions Acadèmiques de Màster) 8,30
Informació i consultes en les biblioteques: mostradors, "La biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 8,53 8,91 9,34 9,56
Oferta formativa i gestió de la mateixa per part de la Universitat Sènior 8,74
Promoció de jornades Match UPV, difusió de reptes de innovació de empreses i desenvolupament de programes amb hospitals 7,28
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a directors de càtedres) 8,68
Formació impartida per la biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 8,28 7,60 9,65
Gestió d'estades Erasmus+ per a personal: STA i STT 9,06 8,99
Atenció de consultes i qüestions acadèmic-administratives per part de la secretaria del Centre 7,51
Suport acadèmic-administratiu dels serveis administratius del Centre 8,83
Suport a la gestió docent del departament per part del PAS del Departament 8,76
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 8,19
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 8,01 8,55
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 7,78 9,13 9,10 8,95
Obertura del pressupost a les oficines gestores 7,75 6,36
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 7,99 7,64
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Automatrícula) 7,92 8,38
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional (OAI) en la formulació, gestió i justificació de projectes internacionals amb finançament extern 9,01 8,37
Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 7,44 8,43
Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre 8,21
Suport del personal de suport a la investigació (PAI i tècnics de laboratori) d'Instituts d'Investigació a l'activitat d'I+D+i 8,04
Assessorament lingüístic, traducció, correcció i normalització de textos al valencià realitzats pel SPNL 8,24 8,29
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part del SGI 7,71
Assistència mèdica i d'infermeria 7,96 7,70 8,75 9,07
Atenció rebuda en el CFP com a alumne de títols Propis i Formació Específica 8,36
Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu 7,68 8,12
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 6,99
Consergeria de Centre: informació general i altres tasques de suport 7,91 8,79
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 6,32 4,13
Correu intern i postal 8,25 8,30
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 9,05
Centre Infantil Vera 9,34 9,87
Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa, tutories i cursos MOOC de valencià 7,91 9,50 7,55 8,94
Formació per al Personal d'Administració i Serveis a través de l'UFASU 7,99
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 8,23
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 6,86 7,08
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'I+D per part del SGI 7,33 6,19
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 7,57 8,13
Programes En Forma i Aula salut: crossfit, step, musculació, pilates, ioga... 8,09 8,25 8,35 8,57
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 7,43
Programa competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI... 7,75 7,21 8,29 8,00
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 7,72
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 8,05 7,23
% SAT. DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
Gestió de l'alta i manteniment de les targetes universitàries UPV i certificats digitals 96,63 % 94,35 % 98,01 % 95,80 %
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament 94,73 %
Gestió economicoadministrativa de l'activitat I+D+i realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPIs 76,88 %
Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria de Centre 93,94 %
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 95,90 % 96,13 % 95,85 % 92,70 %
Orientació professional i formació per a l'ocupació 97,50 %
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) 87,79 %
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 93,86 %
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 94,78 % 100,00 % 95,94 %
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'I+D 85,35 %
Reconeixements mèdics planificats 94,91 % 92,66 %
Registre General 94,85 % 92,28 % 96,03 % 97,88 %
Reserva d'instal·lacions esportives 95,96 % 100,00 % 93,93 % 94,85 %
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 84,65 % 82,19 %
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais 98,96 % 93,60 %
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... 97,52 % 93,71 % 98,26 % 98,24 %
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 96,89 % 97,34 %
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 82,54 % 66,11 %
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 92,31 %
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació...) 97,90 % 97,02 %
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 94,05 % 90,41 %
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 86,76 % 85,86 %
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 92,26 % 54,68 %
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives...) 87,75 % 92,84 %
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 92,42 % 100,00 % 97,83 % 93,01 %
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 97,42 % 100,00 % 100,00 %
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords d'òrgans unipersonals i col·legiats de la UPV 95,00 % 94,33 %
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips en el Servei de Microscòpia Electrònica 90,52 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses a través d'IDEAS 100,00 %
Programació d'activitats de l'Àrea de Cultura de la UPV i convocatòria PC_ACTS (propostes culturals d'art, ciència, tecnologia i societat) 95,56 % 88,61 % 86,03 % 84,75 %
Activitats de l'Escola d'Estiu, PascuaAcampada, Escola de la Neu 96,32 % 100,00 %
Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i 87,75 %
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament 92,35 %
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 89,33 % 89,75 %
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades pel ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOCs, videoapunts, Politube, càlcul científic...) 97,95 %
Congressos a través del CFP: secretaria tècnica (inscripció, certificació) i assessorament per a l'organització 89,04 % 83,66 %
Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima... 95,70 % 100,00 %
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 91,31 % 72,17 % 89,06 %
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 99,52 % 100,00 % 99,49 % 98,49 %
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 89,30 % 100,00 %
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 94,19 % 96,09 %
Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 97,84 % 94,56 %
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 97,20 %
Subministrament de sobres multienvio i material per a l'arreplegada de residus 98,99 % 100,00 %
Arreplegada de residus a sol·licitud de l'usuari 98,36 % 91,57 %
Gestió de busca d'ocupació per a titulats UPV 89,88 %
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 100,00 % 100,00 % 100,00 % 92,09 %
Formació de llengües estrangeres 93,87 % 84,32 % 92,53 % 83,44 %
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'I+D 92,07 % 86,09 %
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'I+D 75,12 % 73,15 %
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions) 88,24 %
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 93,64 % 100,00 % 91,07 % 92,90 %
Edició de revistes científiques: Polipapers 91,32 %
Biblioteques UPV per a estudi i consulta de la col·lecció 98,81 % 97,97 % 99,53 % 100,00 %
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 99,62 % 98,77 % 99,44 % 99,67 %
Formació a emprenedors a través d'IDEAS 93,70 % 84,32 % 94,38 % 100,00 %
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEAS 93,96 % 89,75 % 100,00 % 96,67 %
Fiscalització d'expedients de despesa 93,26 %
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 91,04 % 100,00 % 91,56 % 90,51 %
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 96,42 %
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (notícies al web, publicacions en mitjans socials, vídeos d'actualitat, notes de premsa, informatius de ràdio...) 96,81 % 100,00 % 91,32 % 93,22 %
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions) 97,90 %
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Senia 95,37 %
Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial 95,30 %
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 92,18 %
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 98,83 %
Edició d'actes de congressos 100,00 % 100,00 %
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 100,00 %
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 95,83 %
Gestió del procedimient per a l'admissió en títols oficials de Grau (suport a tribunals PAU) o Màster (suport a Comissions Acadèmiques de Màster) 97,69 %
Informació i consultes en les biblioteques: mostradors, "La biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Oferta formativa i gestió de la mateixa per part de la Universitat Sènior 99,54 %
Promoció de jornades Match UPV, difusió de reptes de innovació de empreses i desenvolupament de programes amb hospitals 90,13 %
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a directors de càtedres) 89,47 %
Formació impartida per la biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Gestió d'estades Erasmus+ per a personal: STA i STT 98,99 % 97,49 %
Atenció de consultes i qüestions acadèmic-administratives per part de la secretaria del Centre 94,29 %
Suport acadèmic-administratiu dels serveis administratius del Centre 95,16 %
Suport a la gestió docent del departament per part del PAS del Departament 94,46 %
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 97,91 %
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 100,00 % 100,00 %
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 98,14 % 100,00 % 98,26 % 98,51 %
Obertura del pressupost a les oficines gestores 90,64 % 80,22 %
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 97,49 % 94,59 %
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Automatrícula) 98,09 % 98,60 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional (OAI) en la formulació, gestió i justificació de projectes internacionals amb finançament extern 100,00 % 100,00 %
Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 93,07 % 94,12 %
Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre 92,88 %
Suport del personal de suport a la investigació (PAI i tècnics de laboratori) d'Instituts d'Investigació a l'activitat d'I+D+i 83,98 %
Assessorament lingüístic, traducció, correcció i normalització de textos al valencià realitzats pel SPNL 90,90 % 95,80 %
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part del SGI 80,38 %
Assistència mèdica i d'infermeria 89,44 % 90,81 % 98,02 % 98,42 %
Atenció rebuda en el CFP com a alumne de títols Propis i Formació Específica 96,18 %
Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu 95,97 % 95,18 %
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 88,94 %
Consergeria de Centre: informació general i altres tasques de suport 100,00 % 95,70 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 80,01 % 53,98 %
Correu intern i postal 95,30 % 95,04 %
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 96,65 %
Centre Infantil Vera 97,75 % 100,00 %
Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa, tutories i cursos MOOC de valencià 94,17 % 100,00 % 85,91 % 97,07 %
Formació per al Personal d'Administració i Serveis a través de l'UFASU 95,65 %
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 94,62 %
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 90,18 % 88,13 %
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'I+D per part del SGI 93,06 % 70,09 %
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 92,24 % 98,60 %
Programes En Forma i Aula salut: crossfit, step, musculació, pilates, ioga... 92,64 % 91,59 % 95,53 % 93,47 %
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 94,21 %
Programa competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI... 96,00 % 72,12 % 95,02 % 96,23 %
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 97,66 %
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 93,72 % 91,65 %