Comunitat Universitària

Enquestes PEGASUS

Informe 2018

2018
Mitjana

7.87

0.06
2018
Satisfacció

95.28

0.28
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
ALUC: Estudiants matriculats en centres
ALUD: Estudiants matriculats en departaments
PAS: Personal d'administració i serveis
PDI: Personal de docència i investigació
CESP: Grups específics
SG: SATISFACCIÓ GENERAL amb el servei
INF: INFORMACIÓ relacionada amb la provisió del servei
SEN: SENZILLESA dels mecanismes de sol·licitud per a la prestació del servei
PLA: ADEQUACIÓ DELS TERMINIS en la prestació del servei
TRA: TRACTE REBUT per les persones que van prestar el servei
PROF: PROFESSIONALITAT de les persones que van prestar el servei
MITJANA DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació 8,11 7,67 7,04 7,51 9,15 8,58
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 8,03 7,64 8,13 7,96 8,02 8,16
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 8,19 7,91 8,15 7,89 8,39 8,48
Obertura del pressupost a les oficines gestores 7,26 6,73 6,71 6,63 7,93 7,87
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 7,71 7,34 7,30 7,54 8,35 8,46
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Automatrícula) 7,83 7,69 7,63 7,89 8,18 8,23
Suport administratiu del Departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes 9,09 8,99 8,73 8,83 9,26 9,34
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional (OAI) en la formulació, gestió i justificació de projectes internacionals amb finançament extern 8,49 8,14 8,17 8,10 9,32 9,43
Suport de tècnics de laboratori de Centre a l'activitat d'I+D+i 6,67 6,29 6,60 6,92 7,03 6,82
Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 7,95 7,67 7,54 7,65 8,27 8,39
Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre 8,21 7,94 8,26 8,33 8,57 8,57
Suport del personal de suport a la investigació (PAI i tècnics de laboratori) d'Instituts d'Investigació a l'activitat d'I+D+i 8,00 7,93 8,10 8,02 8,17 8,25
Assessorament lingüístic, traducció, correcció i normalització de textos al valencià realitzats pel SPNL 8,57 8,31 8,18 8,07 8,74 8,68
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part del SGI 6,54 7,69 7,45 6,70 7,69 7,69
Assistència mèdica i d'infermeria 8,29 7,84 8,46 7,94 8,57 8,54
Atenció rebuda al CFP com a alumne de Títols Propis i Formació Específica 8,18 8,11 7,79 7,70 8,81 8,86
Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu 7,60 7,43 7,64 7,58 7,87 7,99
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 6,95 6,88 7,24 6,71 7,48 7,63
Consergeria de Centre: informació general del Centre i altres tasques de suport 8,04 7,86 8,00 8,00 8,14 8,13
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 5,70 5,71 4,90 4,90 7,33 7,23
Correu intern i postal 7,88 7,72 7,90 7,77 8,50 8,43
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 8,11 7,61 7,60 7,95 8,68 8,60
Centre Infantil Vera 9,85 9,52 9,65 9,93 9,94 10,00
Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa i tutories 7,82 7,72 7,61 7,35 8,07 8,12
Formació per al Personal d'Administració i Serveis a través de l'UFASU 7,82 7,81 7,95 7,42 8,59 8,58
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 8,04 8,05 8,03 7,53 8,39 8,28
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 7,27 6,79 6,64 6,54 8,09 8,26
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'I+D per part del SGI 7,15 7,02 6,45 6,50 7,68 7,83
Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures 8,43 8,22 8,28 8,44 9,01 9,05
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 7,59 7,17 6,78 7,43 8,31 8,24
Programes En Forma i Aula salut: crossfit, step, musculació, pilates, ioga, ... 8,54 8,37 8,57 7,89 8,78 8,78
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 7,46 7,29 7,37 7,43 7,72 7,81
Programa competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI, ... 8,00 7,76 7,94 7,59 8,13 8,09
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 7,62 7,63 7,58 7,53 8,16 8,14
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 7,62 7,38 7,28 7,33 8,25 8,06
Gestió de l'alta i manteniment de les targetes universitàries UPV i certificats digitals 8,44 8,27 8,38 8,16 8,80 8,82
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament 8,69 8,68 8,49 8,64 9,05 8,97
Gestió economicoadministrativa de l'activitat I+D+i realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPIs 7,16 7,08 6,66 6,72 8,00 7,79
Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria del Centre 7,34 7,22 7,00 6,73 7,58 7,63
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 7,58 7,65 7,51 7,46 8,06 8,18
Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster 7,58 7,42 7,16 6,97 7,78 7,92
Orientació professional i formació per a l'ocupació 7,59 7,53 7,47 6,63 8,13 8,43
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) 7,28 7,06 6,69 6,74 8,06 8,06
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 7,81 7,51 7,81 7,42 8,15 7,99
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 8,18 8,08 8,07 7,88 8,19 8,57
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'I+D 7,94 7,75 7,48 8,05 8,51 8,27
Reconeixements mèdics planificats 8,04 7,79 8,14 7,45 8,67 8,77
Registre General 7,75 7,63 7,56 7,37 8,20 8,19
Reserva d'instal·lacions esportives 8,22 8,03 8,44 7,81 8,21 8,22
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 6,70 6,66 6,18 5,67 7,71 7,68
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais 7,82 7,73 7,76 7,75 8,76 8,64
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... 7,78 7,49 7,34 8,03 8,13 8,26
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 7,99 7,81 8,06 8,19 8,37 8,55
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 5,41 5,15 4,53 5,08 7,19 7,28
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 7,59 7,26 7,72 7,04 8,03 8,09
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació, ...) 8,08 7,79 7,84 8,04 8,40 8,45
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 7,66 7,68 7,24 7,22 8,15 8,29
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 6,97 7,13 6,43 6,46 7,49 7,57
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 6,86 6,72 6,69 6,60 7,80 7,73
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives, ...) 7,76 7,63 7,21 7,19 8,38 8,34
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 7,85 7,56 7,65 7,84 8,19 8,22
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 8,48 8,56 8,17 8,01 8,81 8,80
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords d'òrgans unipersonals i col·legiats de la UPV 7,40 7,22 7,47 7,38 7,46 7,76
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica 8,62 8,55 8,94 8,78 9,15 9,19
Assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses a través d'IDEAS 8,24 8,16 7,28 7,80 9,34 8,46
Programació d'activitats de la Unitat de Cultura de la UPV i foment i promoció del PAC (Propostes d'Accions Culturals) 7,57 7,46 7,58 7,19 7,98 7,99
Activitats de l'Escola d'Estiu, PascuaAcampada, Escola de la Neu 8,89 8,63 8,74 8,75 8,97 8,90
Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i 8,49 8,54 8,61 8,49 8,72 8,78
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament 8,66 8,53 8,60 8,45 8,86 8,88
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 7,15 6,82 6,77 6,75 7,76 7,76
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades per l'ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOCs, videoapunts, Politube, càlcul científic,...) 7,96 7,68 7,71 8,03 8,71 8,69
Congressos a través del CFP: secretaria tècnica (inscripció, certificació) i assessorament per a l'organització 7,17 6,87 7,22 7,06 7,79 7,57
Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima, ... 8,01 8,00 8,17 7,34 8,50 8,60
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 7,71 7,64 7,50 7,35 7,99 7,95
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 8,47 8,39 8,54 8,03 8,58 8,64
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 8,89 8,82 9,02 8,86 9,17 9,17
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 6,78 6,62 6,30 6,55 7,33 7,28
Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 8,26 8,00 8,07 8,10 8,56 8,66
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 8,67 8,62 8,49 8,29 9,26 9,29
Subministrament de sobres multienvio i material per a l'arreplegada de residus 8,59 8,64 8,64 8,71 8,90 9,02
Arreplegada de residus a sol.licitud de l'usuari 8,82 8,67 8,61 8,59 9,22 9,13
Gestió de busca d'ocupació per a titulats UPV 7,22 6,92 7,20 6,77 8,37 8,11
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 8,47 8,25 8,05 8,37 8,73 8,90
Formació de llengües estrangeres 7,44 7,34 7,31 6,90 7,98 8,07
Traducció i revisió d'articles d'investigació i de documentació institucional, i assessorament lingüístic en llengües estrangeres 7,59 7,11 7,60 7,48 8,52 8,34
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'I+D 6,64 6,68 6,30 6,27 7,29 7,54
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'I+D 6,08 6,00 5,55 5,53 6,47 6,72
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions) 7,25 6,75 6,00 6,75 9,25 9,25
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 6,84 6,81 7,16 7,00 7,38 7,26
Edició de revistes científiques: Polipapers 7,98 8,00 8,00 8,12 8,63 8,63
Biblioteques UPV per a estudi i consulta de la col·lecció 8,42 8,23 8,43 8,06 8,41 8,55
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 8,20 7,95 7,98 8,17 8,46 8,58
Formació a emprenedors a través d'IDEAS 8,01 7,90 7,65 7,47 8,23 8,23
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEAS 7,72 7,63 7,52 7,38 8,30 8,22
Fiscalització d'expedients de despesa 7,09 6,72 6,73 6,67 7,73 7,81
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 7,33 7,34 7,68 7,06 8,00 7,97
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,65 7,69 7,29 6,56 8,33 8,22
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (notícies a la web, publicacions en mitjans socials, videos d'actualitat, notes de premsa, informatius de ràdio...) 7,74 7,71 7,78 7,68 8,10 8,08
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions) 8,24 7,93 7,77 7,62 8,74 8,60
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Senia 9,22 9,01 9,01 9,25 9,49 9,54
Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial 8,11 8,07 7,71 7,47 8,34 8,65
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,09 6,86 6,90 6,84 7,61 7,74
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 9,06 8,73 8,67 8,36 9,42 9,30
Edició d'actes de congressos 7,02 7,09 7,03 7,09 7,69 7,40
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 7,95 7,81 7,49 7,72 8,56 8,56
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 6,94 7,63 5,92 5,79 8,03 7,97
Assessorament en comunicació institucional (perfils de xarxes socials, identitat visual corporativa, creació de continguts i disseny de materials) 7,44 7,22 7,53 7,47 7,71 7,97
Elaboració de vídeos i altres recursos audiovisuals sol·licitats a UPV RTV 9,22 9,04 9,13 8,86 9,43 9,43
Gestió del procediment per a l'admissió en títols oficials de grau (suport a tribunals PAU) o màster (suport a comissions acadèmiques de màster) 7,59 7,73 7,27 7,42 8,27 8,26
Informació i consultes en les biblioteques: mostradors, "La biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 8,42 8,29 8,31 8,25 8,66 8,70
Oferta formativa i gestió de la mateixa per part de la Universitat Sènior 8,55 8,68 8,05 7,95 9,26 9,13
Promoció de la I+D+i per part de l'I2T a través d'accions de matching amb empreses i programes amb hospitals 6,37 6,27 6,65 6,04 6,45 7,28
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a directors de càtedres) 7,63 7,63 6,88 6,25 9,25 8,50
Formació impartida per la biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 8,04 7,97 8,25 7,93 8,39 8,42
% SAT. DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació 96,83 % 94,81 % 89,88 % 93,74 % 98,61 % 97,61 %
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 96,94 % 94,17 % 96,91 % 95,64 % 95,29 % 96,67 %
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 98,78 % 95,73 % 97,55 % 95,85 % 98,09 % 97,74 %
Obertura del pressupost a les oficines gestores 85,17 % 78,09 % 79,83 % 76,12 % 89,37 % 88,77 %
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 95,24 % 92,13 % 91,93 % 93,37 % 97,24 % 98,03 %
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Automatrícula) 96,43 % 93,85 % 93,26 % 95,82 % 96,98 % 97,32 %
Suport administratiu del Departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes 96,23 % 95,25 % 94,25 % 94,25 % 96,21 % 96,80 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional (OAI) en la formulació, gestió i justificació de projectes internacionals amb finançament extern 93,31 % 91,56 % 90,27 % 91,57 % 98,48 % 98,35 %
Suport de tècnics de laboratori de Centre a l'activitat d'I+D+i 71,61 % 64,95 % 69,20 % 73,44 % 73,44 % 69,20 %
Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 95,58 % 92,52 % 93,26 % 95,36 % 96,46 % 96,84 %
Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre 91,53 % 89,18 % 92,65 % 92,93 % 94,84 % 93,95 %
Suport del personal de suport a la investigació (PAI i tècnics de laboratori) d'Instituts d'Investigació a l'activitat d'I+D+i 85,48 % 87,34 % 87,34 % 85,69 % 89,18 % 89,18 %
Assessorament lingüístic, traducció, correcció i normalització de textos al valencià realitzats pel SPNL 93,64 % 92,66 % 92,19 % 90,85 % 94,49 % 92,20 %
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part del SGI 82,74 % 86,33 % 86,33 % 78,82 % 86,33 % 86,33 %
Assistència mèdica i d'infermeria 95,78 % 93,27 % 96,54 % 92,94 % 95,29 % 94,97 %
Atenció rebuda al CFP com a alumne de Títols Propis i Formació Específica 94,67 % 94,98 % 93,25 % 91,65 % 97,50 % 96,38 %
Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu 94,66 % 92,07 % 93,67 % 92,79 % 94,54 % 95,90 %
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 83,93 % 84,02 % 86,30 % 82,22 % 87,12 % 90,47 %
Consergeria de Centre: informació general del Centre i altres tasques de suport 95,63 % 94,97 % 95,45 % 95,19 % 94,73 % 94,81 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 69,07 % 69,80 % 59,54 % 60,38 % 87,11 % 85,69 %
Correu intern i postal 93,70 % 92,66 % 92,25 % 92,04 % 96,96 % 95,81 %
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 91,57 % 86,46 % 89,86 % 90,99 % 95,81 % 93,95 %
Centre Infantil Vera 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa i tutories 92,27 % 94,58 % 93,44 % 91,17 % 93,26 % 93,22 %
Formació per al Personal d'Administració i Serveis a través de l'UFASU 93,32 % 94,25 % 95,63 % 91,69 % 96,79 % 96,79 %
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 92,89 % 92,64 % 92,36 % 90,93 % 94,69 % 94,07 %
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 84,68 % 78,61 % 80,67 % 74,36 % 92,21 % 92,21 %
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'I+D per part del SGI 85,11 % 84,90 % 78,20 % 78,75 % 87,42 % 89,54 %
Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures 96,15 % 94,64 % 93,81 % 93,73 % 97,01 % 96,42 %
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 87,36 % 83,61 % 82,24 % 86,01 % 90,92 % 90,41 %
Programes En Forma i Aula salut: crossfit, step, musculació, pilates, ioga, ... 98,43 % 97,30 % 97,55 % 93,49 % 98,35 % 98,44 %
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 91,22 % 89,73 % 88,77 % 90,14 % 91,57 % 92,40 %
Programa competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI, ... 95,55 % 92,84 % 94,98 % 91,17 % 95,51 % 94,39 %
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 95,09 % 94,31 % 93,99 % 92,20 % 95,68 % 96,06 %
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 87,63 % 86,34 % 89,58 % 85,52 % 92,10 % 89,67 %
Gestió de l'alta i manteniment de les targetes universitàries UPV i certificats digitals 96,94 % 95,27 % 95,06 % 93,94 % 98,35 % 97,54 %
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament 92,72 % 93,22 % 92,28 % 93,67 % 94,21 % 93,94 %
Gestió economicoadministrativa de l'activitat I+D+i realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPIs 78,86 % 81,40 % 75,26 % 75,09 % 89,62 % 85,66 %
Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria del Centre 93,75 % 92,55 % 91,82 % 87,66 % 90,98 % 92,05 %
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 94,81 % 93,68 % 93,81 % 93,12 % 96,96 % 97,22 %
Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster 96,23 % 93,93 % 92,65 % 89,65 % 94,04 % 95,48 %
Orientació professional i formació per a l'ocupació 90,80 % 90,48 % 92,77 % 85,00 % 92,77 % 93,98 %
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) 90,78 % 86,30 % 83,72 % 86,22 % 93,39 % 93,33 %
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 96,35 % 92,24 % 95,64 % 94,45 % 95,54 % 95,45 %
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 92,23 % 91,57 % 93,22 % 92,33 % 90,19 % 93,83 %
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'I+D 83,31 % 85,56 % 83,31 % 92,09 % 94,72 % 85,94 %
Reconeixements mèdics planificats 91,75 % 90,75 % 91,10 % 86,27 % 94,82 % 96,56 %
Registre General 95,18 % 93,62 % 92,17 % 89,57 % 95,81 % 95,57 %
Reserva d'instal·lacions esportives 97,06 % 95,26 % 96,93 % 91,81 % 95,71 % 96,00 %
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 80,50 % 81,58 % 75,04 % 67,91 % 90,33 % 89,60 %
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais 94,57 % 91,27 % 94,10 % 90,38 % 98,89 % 98,89 %
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... 96,07 % 92,51 % 91,70 % 96,73 % 97,10 % 97,55 %
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 91,50 % 94,43 % 94,16 % 94,85 % 95,16 % 95,98 %
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 67,57 % 62,14 % 54,55 % 61,95 % 84,36 % 84,32 %
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 92,53 % 88,58 % 95,80 % 90,50 % 96,70 % 96,13 %
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació, ...) 95,12 % 93,85 % 94,52 % 94,86 % 94,92 % 96,40 %
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 90,67 % 89,18 % 84,57 % 86,24 % 91,56 % 93,20 %
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 82,53 % 85,18 % 77,63 % 75,04 % 88,18 % 88,17 %
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 84,05 % 80,02 % 80,23 % 77,40 % 91,69 % 89,89 %
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives, ...) 91,15 % 89,96 % 87,07 % 86,52 % 94,12 % 94,08 %
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 98,86 % 94,63 % 93,10 % 95,57 % 98,89 % 98,62 %
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 97,07 % 96,37 % 95,40 % 93,37 % 99,30 % 99,08 %
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords d'òrgans unipersonals i col·legiats de la UPV 86,68 % 85,53 % 89,64 % 88,63 % 90,59 % 92,61 %
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica 96,60 % 96,88 % 96,73 % 99,25 % 98,48 % 98,48 %
Assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses a través d'IDEAS 91,18 % 94,12 % 91,18 % 93,94 % 97,06 % 91,18 %
Programació d'activitats de la Unitat de Cultura de la UPV i foment i promoció del PAC (Propostes d'Accions Culturals) 94,08 % 89,50 % 91,53 % 90,22 % 93,47 % 95,47 %
Activitats de l'Escola d'Estiu, PascuaAcampada, Escola de la Neu 96,24 % 95,02 % 96,71 % 95,66 % 96,06 % 96,19 %
Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i 90,61 % 91,62 % 91,62 % 91,00 % 91,87 % 91,87 %
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament 92,79 % 93,45 % 92,57 % 91,37 % 94,02 % 94,22 %
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 89,43 % 85,51 % 86,39 % 84,47 % 91,34 % 91,78 %
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades per l'ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOCs, videoapunts, Politube, càlcul científic,...) 93,28 % 91,67 % 92,00 % 95,40 % 98,20 % 98,21 %
Congressos a través del CFP: secretaria tècnica (inscripció, certificació) i assessorament per a l'organització 79,11 % 72,37 % 73,83 % 73,83 % 83,52 % 83,52 %
Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima, ... 94,21 % 93,41 % 92,66 % 89,41 % 94,40 % 94,87 %
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 93,82 % 90,76 % 90,37 % 93,82 % 90,30 % 90,30 %
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 98,54 % 97,61 % 98,06 % 94,47 % 96,81 % 97,49 %
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 95,99 % 96,20 % 98,86 % 96,65 % 97,05 % 95,88 %
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 88,11 % 84,39 % 82,50 % 84,19 % 87,05 % 88,48 %
Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 95,66 % 94,68 % 94,41 % 94,25 % 95,94 % 96,94 %
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 97,96 % 97,96 % 97,96 % 97,96 % 97,96 % 97,96 %
Subministrament de sobres multienvio i material per a l'arreplegada de residus 95,70 % 97,33 % 94,88 % 95,54 % 96,87 % 98,01 %
Arreplegada de residus a sol.licitud de l'usuari 96,48 % 93,69 % 97,43 % 95,82 % 98,19 % 96,99 %
Gestió de busca d'ocupació per a titulats UPV 91,70 % 89,96 % 88,53 % 87,36 % 97,87 % 96,19 %
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 98,24 % 94,24 % 94,65 % 93,83 % 95,17 % 97,58 %
Formació de llengües estrangeres 94,91 % 91,51 % 94,11 % 88,57 % 94,60 % 94,86 %
Traducció i revisió d'articles d'investigació i de documentació institucional, i assessorament lingüístic en llengües estrangeres 83,84 % 78,60 % 83,66 % 82,99 % 91,15 % 91,36 %
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'I+D 80,98 % 83,39 % 79,89 % 76,84 % 85,72 % 88,88 %
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'I+D 73,20 % 73,37 % 69,17 % 68,50 % 76,28 % 80,35 %
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions) 100,00 % 90,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 %
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 87,28 % 84,79 % 90,50 % 89,07 % 90,35 % 87,25 %
Edició de revistes científiques: Polipapers 96,23 % 96,09 % 96,09 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Biblioteques UPV per a estudi i consulta de la col·lecció 99,11 % 97,81 % 98,10 % 95,63 % 96,79 % 97,73 %
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 98,60 % 95,78 % 96,13 % 97,24 % 97,97 % 98,70 %
Formació a emprenedors a través d'IDEAS 97,56 % 92,63 % 94,41 % 91,56 % 97,61 % 94,72 %
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEAS 94,72 % 92,92 % 95,73 % 94,34 % 98,93 % 96,94 %
Fiscalització d'expedients de despesa 86,46 % 77,76 % 79,37 % 79,32 % 89,38 % 89,12 %
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 91,88 % 91,45 % 94,72 % 89,83 % 94,73 % 95,36 %
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 94,57 % 94,44 % 90,74 % 80,09 % 97,14 % 95,75 %
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (notícies a la web, publicacions en mitjans socials, videos d'actualitat, notes de premsa, informatius de ràdio...) 96,72 % 95,19 % 95,77 % 95,06 % 96,73 % 96,95 %
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions) 98,72 % 97,90 % 95,52 % 95,00 % 99,60 % 98,99 %
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Senia 100,00 % 100,00 % 96,50 % 98,75 % 100,00 % 100,00 %
Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial 95,81 % 95,17 % 93,21 % 91,10 % 93,39 % 98,15 %
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 87,33 % 81,68 % 83,50 % 83,33 % 88,50 % 89,39 %
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 100,00 % 100,00 % 98,64 % 98,65 % 100,00 % 100,00 %
Edició d'actes de congressos 83,82 % 85,31 % 84,58 % 81,39 % 95,64 % 80,44 %
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 96,88 % 95,40 % 88,78 % 92,49 % 98,13 % 97,61 %
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 85,00 % 86,84 % 71,05 % 71,05 % 92,11 % 91,89 %
Assessorament en comunicació institucional (perfils de xarxes socials, identitat visual corporativa, creació de continguts i disseny de materials) 83,75 % 81,52 % 81,06 % 79,37 % 86,86 % 91,86 %
Elaboració de vídeos i altres recursos audiovisuals sol·licitats a UPV RTV 97,87 % 97,87 % 97,87 % 97,87 % 97,87 % 97,87 %
Gestió del procediment per a l'admissió en títols oficials de grau (suport a tribunals PAU) o màster (suport a comissions acadèmiques de màster) 93,50 % 91,07 % 86,86 % 94,78 % 100,00 % 98,13 %
Informació i consultes en les biblioteques: mostradors, "La biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 97,31 % 95,98 % 95,66 % 96,73 % 97,51 % 98,30 %
Oferta formativa i gestió de la mateixa per part de la Universitat Sènior 98,68 % 98,55 % 97,49 % 96,53 % 99,32 % 98,91 %
Promoció de la I+D+i per part de l'I2T a través d'accions de matching amb empreses i programes amb hospitals 74,80 % 77,67 % 82,45 % 76,34 % 77,67 % 82,45 %
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a directors de càtedres) 85,00 % 85,00 % 80,00 % 70,00 % 100,00 % 85,00 %
Formació impartida per la biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 98,98 % 95,87 % 98,27 % 97,29 % 98,22 % 98,76 %
MITJANA DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació 8,11
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 7,98 8,80
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 8,06 8,48 8,98 8,70
Obertura del pressupost a les oficines gestores 7,82 6,62
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 8,01 7,48
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Automatrícula) 7,79 8,08
Suport administratiu del Departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes 9,09
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional (OAI) en la formulació, gestió i justificació de projectes internacionals amb finançament extern 8,61 8,42
Suport de tècnics de laboratori de Centre a l'activitat d'I+D+i 6,67
Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 7,85 8,31
Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre 8,21
Suport del personal de suport a la investigació (PAI i tècnics de laboratori) d'Instituts d'Investigació a l'activitat d'I+D+i 8,00
Assessorament lingüístic, traducció, correcció i normalització de textos al valencià realitzats pel SPNL 8,56 8,61
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part del SGI 6,54
Assistència mèdica i d'infermeria 7,90 8,69 8,60 8,86
Atenció rebuda al CFP com a alumne de Títols Propis i Formació Específica 8,18
Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu 7,58 7,99
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 6,95
Consergeria de Centre: informació general del Centre i altres tasques de suport 7,97 8,49
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 6,30 5,17
Correu intern i postal 7,79 7,99
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 8,11
Centre Infantil Vera 9,79 10,00
Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa i tutories 7,69 8,18 7,83 8,28
Formació per al Personal d'Administració i Serveis a través de l'UFASU 7,82
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 8,04
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 7,33 7,19
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'I+D per part del SGI 7,21 7,12
Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures 8,43
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 7,62 7,56
Programes En Forma i Aula salut: crossfit, step, musculació, pilates, ioga, ... 8,53 8,76 8,45 7,90
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 7,46
Programa competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI, ... 8,03 7,74 7,13 7,84
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 7,62
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 8,20 6,53
Gestió de l'alta i manteniment de les targetes universitàries UPV i certificats digitals 8,33 8,61
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament 8,69
Gestió economicoadministrativa de l'activitat I+D+i realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPIs 7,16
Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria del Centre 7,34
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 7,52 8,08 8,00 7,60
Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster 7,58
Orientació professional i formació per a l'ocupació 7,59
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) 7,28
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 7,81
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 8,27 7,64 7,76
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'I+D 7,94
Reconeixements mèdics planificats 7,92 8,18
Registre General 7,56 7,87 7,85 8,41
Reserva d'instal·lacions esportives 8,19 8,43 8,29 8,38
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 6,89 6,53
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais 8,07 7,58
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... 7,70 8,08 8,38 7,85
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 8,16 7,80
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 6,09 4,93
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 7,59
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació, ...) 8,18 7,99
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 7,47 7,86
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 7,16 6,82
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 7,65 5,50
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives, ...) 7,89 7,58
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 7,50 8,98 8,85 8,95
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 8,46 8,76 8,48
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords d'òrgans unipersonals i col·legiats de la UPV 7,32 7,49
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica 8,53 8,91 8,64 9,82
Assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses a través d'IDEAS 8,24
Programació d'activitats de la Unitat de Cultura de la UPV i foment i promoció del PAC (Propostes d'Accions Culturals) 7,53 7,74 7,93 7,59
Activitats de l'Escola d'Estiu, PascuaAcampada, Escola de la Neu 8,79 9,02
Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i 8,49
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament 8,66
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 7,07 7,81
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades per l'ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOCs, videoapunts, Politube, càlcul científic,...) 7,96
Congressos a través del CFP: secretaria tècnica (inscripció, certificació) i assessorament per a l'organització 7,17
Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima, ... 8,04 7,79
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 7,39 10,00 9,59 8,88
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 8,36 8,93 8,87 9,22
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 8,13 9,48
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 6,71 7,62
Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 8,53 7,98
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 8,67
Subministrament de sobres multienvio i material per a l'arreplegada de residus 8,55 8,69
Arreplegada de residus a sol.licitud de l'usuari 8,93 8,60
Gestió de busca d'ocupació per a titulats UPV 7,22
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 8,51 8,11 8,90 8,39
Formació de llengües estrangeres 7,41 7,77 7,33 7,61
Traducció i revisió d'articles d'investigació i de documentació institucional, i assessorament lingüístic en llengües estrangeres 8,57 6,49
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'I+D 6,83 6,57
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'I+D 7,09 5,69
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions) 7,25
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 6,75 6,95 7,39 6,54
Edició de revistes científiques: Polipapers 7,98
Biblioteques UPV per a estudi i consulta de la col·lecció 8,35 8,82 8,90 8,88
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 8,15 8,40 8,53 8,41
Formació a emprenedors a través d'IDEAS 8,01 8,49 6,54 8,75
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEAS 7,61 8,57 7,30 8,24
Fiscalització d'expedients de despesa 8,00 5,25
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 7,34 6,77 7,55 7,98
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,65
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (notícies a la web, publicacions en mitjans socials, videos d'actualitat, notes de premsa, informatius de ràdio...) 7,68 8,17 7,89 7,41
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions) 8,24
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Senia 9,22
Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial 8,11
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,09
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 9,06
Edició d'actes de congressos 6,85 7,13
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 7,95
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 6,94
Assessorament en comunicació institucional (perfils de xarxes socials, identitat visual corporativa, creació de continguts i disseny de materials) 7,64 6,87
Elaboració de vídeos i altres recursos audiovisuals sol·licitats a UPV RTV 9,34 8,99
Gestió del procediment per a l'admissió en títols oficials de grau (suport a tribunals PAU) o màster (suport a comissions acadèmiques de màster) 7,59
Informació i consultes en les biblioteques: mostradors, "La biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 8,27 8,86 9,29 9,13
Oferta formativa i gestió de la mateixa per part de la Universitat Sènior 8,55
Promoció de la I+D+i per part de l'I2T a través d'accions de matching amb empreses i programes amb hospitals 6,37
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a directors de càtedres) 7,63
Formació impartida per la biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 7,84 9,06 8,84
% SAT. DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació 96,83 %
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 96,76 % 100,00 %
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 99,23 % 97,19 % 97,76 % 96,01 %
Obertura del pressupost a les oficines gestores 92,33 % 77,21 %
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 98,23 % 92,90 %
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades pel ASIC (Intranet, PoliformaT, Automatrícula) 96,52 % 95,70 %
Suport administratiu del Departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes 96,23 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional (OAI) en la formulació, gestió i justificació de projectes internacionals amb finançament extern 88,38 % 96,48 %
Suport de tècnics de laboratori de Centre a l'activitat d'I+D+i 71,61 %
Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 95,70 % 95,20 %
Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre 91,53 %
Suport del personal de suport a la investigació (PAI i tècnics de laboratori) d'Instituts d'Investigació a l'activitat d'I+D+i 85,48 %
Assessorament lingüístic, traducció, correcció i normalització de textos al valencià realitzats pel SPNL 93,23 % 94,87 %
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part del SGI 82,74 %
Assistència mèdica i d'infermeria 94,12 % 97,41 % 97,66 % 97,48 %
Atenció rebuda al CFP com a alumne de Títols Propis i Formació Específica 94,67 %
Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu 94,73 % 93,56 %
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 83,93 %
Consergeria de Centre: informació general del Centre i altres tasques de suport 95,96 % 93,69 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 76,90 % 62,22 %
Correu intern i postal 93,63 % 93,81 %
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 91,57 %
Centre Infantil Vera 100,00 % 100,00 %
Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa i tutories 91,16 % 100,00 % 86,64 % 96,74 %
Formació per al Personal d'Administració i Serveis a través de l'UFASU 93,32 %
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 92,89 %
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 88,90 % 79,13 %
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'I+D per part del SGI 86,46 % 84,35 %
Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures 96,15 %
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 87,91 % 86,78 %
Programes En Forma i Aula salut: crossfit, step, musculació, pilates, ioga, ... 98,56 % 98,55 % 98,20 % 93,63 %
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 91,22 %
Programa competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI, ... 95,97 % 96,31 % 79,06 % 87,72 %
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 95,09 %
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 92,05 % 79,28 %
Gestió de l'alta i manteniment de les targetes universitàries UPV i certificats digitals 98,49 % 94,71 %
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament 92,72 %
Gestió economicoadministrativa de l'activitat I+D+i realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPIs 78,86 %
Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria del Centre 93,75 %
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 94,65 % 96,80 % 95,10 % 93,19 %
Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster 96,23 %
Orientació professional i formació per a l'ocupació 90,80 %
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) 90,78 %
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 96,35 %
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 92,44 % 92,75 % 88,24 %
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'I+D 83,31 %
Reconeixements mèdics planificats 92,53 % 90,81 %
Registre General 96,15 % 93,87 % 94,64 % 92,97 %
Reserva d'instal·lacions esportives 97,36 % 95,12 % 93,95 % 95,26 %
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 80,97 % 80,09 %
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais 94,44 % 94,70 %
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... 95,93 % 96,69 % 98,00 % 95,28 %
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 90,87 % 92,17 %
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 74,69 % 62,45 %
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 92,53 %
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació, ...) 96,52 % 93,91 %
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 89,83 % 91,52 %
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 84,93 % 80,61 %
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 92,74 % 69,08 %
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives, ...) 92,06 % 89,90 %
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 99,09 % 100,00 % 95,97 % 100,00 %
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 96,98 % 100,00 % 93,68 %
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords d'òrgans unipersonals i col·legiats de la UPV 80,60 % 94,53 %
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica 97,36 % 100,00 % 91,52 % 100,00 %
Assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses a través d'IDEAS 91,18 %
Programació d'activitats de la Unitat de Cultura de la UPV i foment i promoció del PAC (Propostes d'Accions Culturals) 94,77 % 93,84 % 87,40 % 85,43 %
Activitats de l'Escola d'Estiu, PascuaAcampada, Escola de la Neu 96,55 % 95,81 %
Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i 90,61 %
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament 92,79 %
Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis 89,43 % 89,50 %
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades per l'ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOCs, videoapunts, Politube, càlcul científic,...) 93,28 %
Congressos a través del CFP: secretaria tècnica (inscripció, certificació) i assessorament per a l'organització 79,11 %
Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima, ... 94,25 % 93,90 %
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 93,19 % 100,00 % 100,00 % 92,60 %
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 98,33 % 99,44 % 99,75 % 99,64 %
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 90,91 % 100,00 %
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 87,77 % 92,31 %
Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 99,20 % 92,09 %
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 97,96 %
Subministrament de sobres multienvio i material per a l'arreplegada de residus 95,45 % 96,34 %
Arreplegada de residus a sol.licitud de l'usuari 98,16 % 93,22 %
Gestió de busca d'ocupació per a titulats UPV 91,70 %
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 100,00 % 93,45 % 97,15 % 91,69 %
Formació de llengües estrangeres 95,44 % 96,61 % 86,28 % 92,46 %
Traducció i revisió d'articles d'investigació i de documentació institucional, i assessorament lingüístic en llengües estrangeres 97,07 % 69,02 %
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'I+D 83,15 % 80,20 %
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'I+D 82,51 % 69,57 %
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions) 100,00 %
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 87,79 % 84,00 % 89,93 % 79,31 %
Edició de revistes científiques: Polipapers 96,23 %
Biblioteques UPV per a estudi i consulta de la col·lecció 99,04 % 100,00 % 98,37 % 98,80 %
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 98,62 % 98,56 % 99,13 % 98,12 %
Formació a emprenedors a través d'IDEAS 98,32 % 100,00 % 64,52 % 100,00 %
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEAS 94,43 % 100,00 % 84,59 % 91,18 %
Fiscalització d'expedients de despesa 95,83 % 67,57 %
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 92,48 % 84,79 % 93,46 % 97,13 %
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 94,57 %
Difusió d'informació a través de l'Àrea de Comunicació (notícies a la web, publicacions en mitjans socials, videos d'actualitat, notes de premsa, informatius de ràdio...) 96,73 % 99,28 % 96,62 % 87,06 %
Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions) 98,72 %
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Senia 100,00 %
Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial 95,81 %
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 87,33 %
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 100,00 %
Edició d'actes de congressos 81,91 % 85,15 %
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 96,88 %
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 85,00 %
Assessorament en comunicació institucional (perfils de xarxes socials, identitat visual corporativa, creació de continguts i disseny de materials) 86,28 % 76,85 %
Elaboració de vídeos i altres recursos audiovisuals sol·licitats a UPV RTV 96,74 % 100,00 %
Gestió del procediment per a l'admissió en títols oficials de grau (suport a tribunals PAU) o màster (suport a comissions acadèmiques de màster) 93,50 %
Informació i consultes en les biblioteques: mostradors, "La biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 96,70 % 100,00 % 98,95 % 100,00 %
Oferta formativa i gestió de la mateixa per part de la Universitat Sènior 98,68 %
Promoció de la I+D+i per part de l'I2T a través d'accions de matching amb empreses i programes amb hospitals 74,80 %
Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a directors de càtedres) 85,00 %
Formació impartida per la biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 98,96 % 100,00 % 97,18 %