Comunitat Universitària

Enquestes PEGASUS

Informe 2018

2018
Mitjana

7.87

0.06
2018
Satisfacció

95.28

0.28
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
Mitjana
% Satisfacció
ALUC: Estudiants matriculats en centres
ALUD: Estudiants matriculats en departaments
PAS: Personal d'administració i serveis
PDI: Personal de docència i investigació
CESP: Grups específics
SG: SATISFACCIÓ GENERAL amb el servei
INF: INFORMACIÓ relacionada amb la provisió del servei
SEN: SENZILLESA dels mecanismes de sol·licitud per a la prestació del servei
PLA: ADEQUACIÓ DELS TERMINIS en la prestació del servei
TRA: TRACTE REBUT per les persones que van prestar el servei
PROF: PROFESSIONALITAT de les persones que van prestar el servei
MITJANA DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació 8,11 7,67 7,04 7,51 9,15 8,58
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 8,03 7,64 8,13 7,96 8,02 8,16
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 8,19 7,91 8,15 7,89 8,39 8,48
Obertura del pressupost a les oficines gestores 7,26 6,73 6,71 6,63 7,93 7,87
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades per l'ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 7,71 7,34 7,30 7,54 8,35 8,46
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades per l'ASIC (PoliformaT, Intranet, Automatrícula...) 7,83 7,69 7,63 7,89 8,18 8,23
Suport administratiu del departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes 9,09 8,99 8,73 8,83 9,26 9,34
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional en la formulació i gestió de projectes internacionals 8,49 8,14 8,17 8,10 9,32 9,43
Suport de tècnics de laboratori de centre a l'activitat d'R+D+I 6,67 6,29 6,60 6,92 7,03 6,82
Suport de tècnics de laboratoris en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 7,95 7,67 7,54 7,65 8,27 8,39
Suport de tècnics de laboratori i models a les pràctiques i la gestió de laboratoris del centre 8,21 7,94 8,26 8,33 8,57 8,57
Suport del personal de suport a la recerca (PSR i tècnics de laboratori) d'instituts d'investigació a l'activitat d'R+D+I 8,00 7,93 8,10 8,02 8,17 8,25
Assessorament lingüístic i traducció, correcció i normalització de textos al valencià per l'SPNL 8,57 8,31 8,18 8,07 8,74 8,68
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part de l'SGI 6,54 7,69 7,45 6,70 7,69 7,69
Assistència mèdica i d'infermeria 8,29 7,84 8,46 7,94 8,57 8,54
Atenció rebuda al CFP com a alumne de títols propis i formació específica 8,18 8,11 7,79 7,70 8,81 8,86
Aules informàtiques de centre: maquinari i programari 7,60 7,43 7,64 7,58 7,87 7,99
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 6,95 6,88 7,24 6,71 7,48 7,63
Consergeria de centre: informació general i altres tasques de suport 8,04 7,86 8,00 8,00 8,14 8,13
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 5,70 5,71 4,90 4,90 7,33 7,23
Correu intern i postal 7,88 7,72 7,90 7,77 8,50 8,43
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 8,11 7,61 7,60 7,95 8,68 8,60
Centre Infantil Vera 9,85 9,52 9,65 9,93 9,94 10,00
Formació en valencià organitzada per l'SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge de valencià, aules virtuals, grups de conversa i tutories 7,82 7,72 7,61 7,35 8,07 8,12
Formació per al personal d'administració i serveis a través de la UFASU 7,82 7,81 7,95 7,42 8,59 8,58
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 8,04 8,05 8,03 7,53 8,39 8,28
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 7,27 6,79 6,64 6,54 8,09 8,26
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'R+D per part del SGI 7,15 7,02 6,45 6,50 7,68 7,83
Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures 8,43 8,22 8,28 8,44 9,01 9,05
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 7,59 7,17 6,78 7,43 8,31 8,24
Programes En Forma i Aula Salut: crossfit, graons, musculació, pilates, ioga, ... 8,54 8,37 8,57 7,89 8,78 8,78
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 7,46 7,29 7,37 7,43 7,72 7,81
Programa de competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI... 8,00 7,76 7,94 7,59 8,13 8,09
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 7,62 7,63 7,58 7,53 8,16 8,14
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 7,62 7,38 7,28 7,33 8,25 8,06
Gestió de l'alta i manteniment de les acreditacions/carnet UPV 8,44 8,27 8,38 8,16 8,80 8,82
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del departament respecte de l'activitat d'R+D+I del professorat 8,69 8,68 8,49 8,64 9,05 8,97
Gestió economicoadministrativa de l'activitat d'R+D+I realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPI 7,16 7,08 6,66 6,72 8,00 7,79
Gestions academicoadministratives a les secretaries de centre 7,34 7,22 7,00 6,73 7,58 7,63
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 7,58 7,65 7,51 7,46 8,06 8,18
Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster 7,58 7,42 7,16 6,97 7,78 7,92
Orientació professional i formació per a l'ocupació 7,59 7,53 7,47 6,63 8,13 8,43
Gestió de pràctiques en empresa (dirigida a estudiants) 7,28 7,06 6,69 6,74 8,06 8,06
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 7,81 7,51 7,81 7,42 8,15 7,99
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 8,18 8,08 8,07 7,88 8,19 8,57
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'R+D 7,94 7,75 7,48 8,05 8,51 8,27
Reconeixements mèdics planificats 8,04 7,79 8,14 7,45 8,67 8,77
Registre General 7,75 7,63 7,56 7,37 8,20 8,19
Reserva d'instal·lacions esportives 8,22 8,03 8,44 7,81 8,21 8,22
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 6,70 6,66 6,18 5,67 7,71 7,68
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais gestionats pel Servei de Gestió de la Informació Pública i Assumptes Generals 7,82 7,73 7,76 7,75 8,76 8,64
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge... 7,78 7,49 7,34 8,03 8,13 8,26
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 7,99 7,81 8,06 8,19 8,37 8,55
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 5,41 5,15 4,53 5,08 7,19 7,28
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 7,59 7,26 7,72 7,04 8,03 8,09
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació, ...) 8,08 7,79 7,84 8,04 8,40 8,45
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 7,66 7,68 7,24 7,22 8,15 8,29
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 6,97 7,13 6,43 6,46 7,49 7,57
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 6,86 6,72 6,69 6,60 7,80 7,73
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives...) 7,76 7,63 7,21 7,19 8,38 8,34
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 7,85 7,56 7,65 7,84 8,19 8,22
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 8,48 8,56 8,17 8,01 8,81 8,80
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords i convenis, i informació del Consell Social. 7,40 7,22 7,47 7,38 7,46 7,76
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica 8,62 8,55 8,94 8,78 9,15 9,19
Assessorament per a la creació i el desenvolupament d'empreses a través d'IDEES 8,24 8,16 7,28 7,80 9,34 8,46
Programació d'activitats de la Unitat de Cultura de la UPV i foment i promoció de les PAC (propostes d'accions culturals) 7,57 7,46 7,58 7,19 7,98 7,99
Activitats de l'Escola d'Estiu, PasquaAcampada, Escola de la Neu 8,89 8,63 8,74 8,75 8,97 8,90
Suport de tècnics de laboratori del departament a l'activitat d'R+D+I 8,49 8,54 8,61 8,49 8,72 8,78
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques i gestió de laboratoris del departament 8,66 8,53 8,60 8,45 8,86 8,88
Gestions relacionades amb la convalidació i el reconeixement d'estudis 7,15 6,82 6,77 6,75 7,76 7,76
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades per l'ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOC, videoapunts, PoliTube, càlcul científic...) 7,96 7,68 7,71 8,03 8,71 8,69
Congressos a través del CFP: suport a la gestió i secretaria tècnica (logística, inscripció i certificació) 7,17 6,87 7,22 7,06 7,79 7,57
Programa de les escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima... 8,01 8,00 8,17 7,34 8,50 8,60
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 7,71 7,64 7,50 7,35 7,99 7,95
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 8,47 8,39 8,54 8,03 8,58 8,64
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 8,89 8,82 9,02 8,86 9,17 9,17
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 6,78 6,62 6,30 6,55 7,33 7,28
Consultes i incidències als serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 8,26 8,00 8,07 8,10 8,56 8,66
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 8,67 8,62 8,49 8,29 9,26 9,29
Subministrament de sobres multienviament i material per a la recollida de residus 8,59 8,64 8,64 8,71 8,90 9,02
Retirada de residus a petició de l'usuari 8,82 8,67 8,61 8,59 9,22 9,13
Gestió de cerca d'ocupació per a titulats de la UPV 7,22 6,92 7,20 6,77 8,37 8,11
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 8,47 8,25 8,05 8,37 8,73 8,90
Formació de llengües estrangeres 7,44 7,34 7,31 6,90 7,98 8,07
Traducció i revisió d'articles de recerca i de documentació institucional, i assessorament lingüístic en llengües estrangeres 7,59 7,11 7,60 7,48 8,52 8,34
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'R+D 6,64 6,68 6,30 6,27 7,29 7,54
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'R+D 6,08 6,00 5,55 5,53 6,47 6,72
Gestió de càtedres d'empresa (dirigida a empreses i institucions) 7,25 6,75 6,00 6,75 9,25 9,25
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 6,84 6,81 7,16 7,00 7,38 7,26
Edició de revistes científiques: Polipapers 7,98 8,00 8,00 8,12 8,63 8,63
Biblioteques UPV per a l'estudi i la consulta de la col·lecció 8,42 8,23 8,43 8,06 8,41 8,55
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules; cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 8,20 7,95 7,98 8,17 8,46 8,58
Formació a emprenedors a través d'IDEES 8,01 7,90 7,65 7,47 8,23 8,23
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEES 7,72 7,63 7,52 7,38 8,30 8,22
Fiscalització de documents comptables 7,09 6,72 6,73 6,67 7,73 7,81
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 7,33 7,34 7,68 7,06 8,00 7,97
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,65 7,69 7,29 6,56 8,33 8,22
Divulgació de l'actualitat de la UPV (web, mitjans socials, vídeos, ràdio i agenda) 7,74 7,71 7,78 7,68 8,10 8,08
Gestió de pràctiques en empresa (dirigida a empreses i institucions) 8,24 7,93 7,77 7,62 8,74 8,60
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Sénia 9,22 9,01 9,01 9,25 9,49 9,54
Suport administratiu del departament en els títols de màster oficial 8,11 8,07 7,71 7,47 8,34 8,65
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,09 6,86 6,90 6,84 7,61 7,74
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 9,06 8,73 8,67 8,36 9,42 9,30
Edició d'actes de congressos 7,02 7,09 7,03 7,09 7,69 7,40
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 7,95 7,81 7,49 7,72 8,56 8,56
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 6,94 7,63 5,92 5,79 8,03 7,97
Assessorament en comunicació institucional (perfils de xarxes socials, identitat visual corporativa, creació de continguts i disseny de materials) 7,44 7,22 7,53 7,47 7,71 7,97
Elaboració de vídeos i altres recursos audiovisuals sol·licitats a UPV RTV 9,22 9,04 9,13 8,86 9,43 9,43
Gestió del procediment per a l'admissió en títols oficials de grau (suport a tribunals PAU) o màster (suport a comissions acadèmiques de màster) 7,59 7,73 7,27 7,42 8,27 8,26
Informació i consultes a les biblioteques: taulells, "La Biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 8,42 8,29 8,31 8,25 8,66 8,70
Oferta formativa i gestió d'aquesta oferta per part de la Universitat Sènior 8,55 8,68 8,05 7,95 9,26 9,13
Promoció de l'R+D+I a través de la informació sobre programes, la difusió de reptes i demandes d'R+D+I d'empreses, i el desenvolupament de programes institucionals per l'I2T 6,37 6,27 6,65 6,04 6,45 7,28
Gestió de càtedres d'empresa (dirigida a directors de càtedres) 7,63 7,63 6,88 6,25 9,25 8,50
Formació impartida per la Biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 8,04 7,97 8,25 7,93 8,39 8,42
% SAT. DESCRIPTOR / ATRIBUT
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació 96,83 % 94,81 % 89,88 % 93,74 % 98,61 % 97,61 %
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 96,94 % 94,17 % 96,91 % 95,64 % 95,29 % 96,67 %
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 98,78 % 95,73 % 97,55 % 95,85 % 98,09 % 97,74 %
Obertura del pressupost a les oficines gestores 85,17 % 78,09 % 79,83 % 76,12 % 89,37 % 88,77 %
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades per l'ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 95,24 % 92,13 % 91,93 % 93,37 % 97,24 % 98,03 %
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades per l'ASIC (PoliformaT, Intranet, Automatrícula...) 96,43 % 93,85 % 93,26 % 95,82 % 96,98 % 97,32 %
Suport administratiu del departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes 96,23 % 95,25 % 94,25 % 94,25 % 96,21 % 96,80 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional en la formulació i gestió de projectes internacionals 93,31 % 91,56 % 90,27 % 91,57 % 98,48 % 98,35 %
Suport de tècnics de laboratori de centre a l'activitat d'R+D+I 71,61 % 64,95 % 69,20 % 73,44 % 73,44 % 69,20 %
Suport de tècnics de laboratoris en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 95,58 % 92,52 % 93,26 % 95,36 % 96,46 % 96,84 %
Suport de tècnics de laboratori i models a les pràctiques i la gestió de laboratoris del centre 91,53 % 89,18 % 92,65 % 92,93 % 94,84 % 93,95 %
Suport del personal de suport a la recerca (PSR i tècnics de laboratori) d'instituts d'investigació a l'activitat d'R+D+I 85,48 % 87,34 % 87,34 % 85,69 % 89,18 % 89,18 %
Assessorament lingüístic i traducció, correcció i normalització de textos al valencià per l'SPNL 93,64 % 92,66 % 92,19 % 90,85 % 94,49 % 92,20 %
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part de l'SGI 82,74 % 86,33 % 86,33 % 78,82 % 86,33 % 86,33 %
Assistència mèdica i d'infermeria 95,78 % 93,27 % 96,54 % 92,94 % 95,29 % 94,97 %
Atenció rebuda al CFP com a alumne de títols propis i formació específica 94,67 % 94,98 % 93,25 % 91,65 % 97,50 % 96,38 %
Aules informàtiques de centre: maquinari i programari 94,66 % 92,07 % 93,67 % 92,79 % 94,54 % 95,90 %
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 83,93 % 84,02 % 86,30 % 82,22 % 87,12 % 90,47 %
Consergeria de centre: informació general i altres tasques de suport 95,63 % 94,97 % 95,45 % 95,19 % 94,73 % 94,81 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 69,07 % 69,80 % 59,54 % 60,38 % 87,11 % 85,69 %
Correu intern i postal 93,70 % 92,66 % 92,25 % 92,04 % 96,96 % 95,81 %
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 91,57 % 86,46 % 89,86 % 90,99 % 95,81 % 93,95 %
Centre Infantil Vera 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Formació en valencià organitzada per l'SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge de valencià, aules virtuals, grups de conversa i tutories 92,27 % 94,58 % 93,44 % 91,17 % 93,26 % 93,22 %
Formació per al personal d'administració i serveis a través de la UFASU 93,32 % 94,25 % 95,63 % 91,69 % 96,79 % 96,79 %
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 92,89 % 92,64 % 92,36 % 90,93 % 94,69 % 94,07 %
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 84,68 % 78,61 % 80,67 % 74,36 % 92,21 % 92,21 %
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'R+D per part del SGI 85,11 % 84,90 % 78,20 % 78,75 % 87,42 % 89,54 %
Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures 96,15 % 94,64 % 93,81 % 93,73 % 97,01 % 96,42 %
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 87,36 % 83,61 % 82,24 % 86,01 % 90,92 % 90,41 %
Programes En Forma i Aula Salut: crossfit, graons, musculació, pilates, ioga, ... 98,43 % 97,30 % 97,55 % 93,49 % 98,35 % 98,44 %
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 91,22 % 89,73 % 88,77 % 90,14 % 91,57 % 92,40 %
Programa de competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI... 95,55 % 92,84 % 94,98 % 91,17 % 95,51 % 94,39 %
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 95,09 % 94,31 % 93,99 % 92,20 % 95,68 % 96,06 %
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 87,63 % 86,34 % 89,58 % 85,52 % 92,10 % 89,67 %
Gestió de l'alta i manteniment de les acreditacions/carnet UPV 96,94 % 95,27 % 95,06 % 93,94 % 98,35 % 97,54 %
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del departament respecte de l'activitat d'R+D+I del professorat 92,72 % 93,22 % 92,28 % 93,67 % 94,21 % 93,94 %
Gestió economicoadministrativa de l'activitat d'R+D+I realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPI 78,86 % 81,40 % 75,26 % 75,09 % 89,62 % 85,66 %
Gestions academicoadministratives a les secretaries de centre 93,75 % 92,55 % 91,82 % 87,66 % 90,98 % 92,05 %
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 94,81 % 93,68 % 93,81 % 93,12 % 96,96 % 97,22 %
Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster 96,23 % 93,93 % 92,65 % 89,65 % 94,04 % 95,48 %
Orientació professional i formació per a l'ocupació 90,80 % 90,48 % 92,77 % 85,00 % 92,77 % 93,98 %
Gestió de pràctiques en empresa (dirigida a estudiants) 90,78 % 86,30 % 83,72 % 86,22 % 93,39 % 93,33 %
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 96,35 % 92,24 % 95,64 % 94,45 % 95,54 % 95,45 %
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 92,23 % 91,57 % 93,22 % 92,33 % 90,19 % 93,83 %
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'R+D 83,31 % 85,56 % 83,31 % 92,09 % 94,72 % 85,94 %
Reconeixements mèdics planificats 91,75 % 90,75 % 91,10 % 86,27 % 94,82 % 96,56 %
Registre General 95,18 % 93,62 % 92,17 % 89,57 % 95,81 % 95,57 %
Reserva d'instal·lacions esportives 97,06 % 95,26 % 96,93 % 91,81 % 95,71 % 96,00 %
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 80,50 % 81,58 % 75,04 % 67,91 % 90,33 % 89,60 %
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais gestionats pel Servei de Gestió de la Informació Pública i Assumptes Generals 94,57 % 91,27 % 94,10 % 90,38 % 98,89 % 98,89 %
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge... 96,07 % 92,51 % 91,70 % 96,73 % 97,10 % 97,55 %
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 91,50 % 94,43 % 94,16 % 94,85 % 95,16 % 95,98 %
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 67,57 % 62,14 % 54,55 % 61,95 % 84,36 % 84,32 %
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 92,53 % 88,58 % 95,80 % 90,50 % 96,70 % 96,13 %
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació, ...) 95,12 % 93,85 % 94,52 % 94,86 % 94,92 % 96,40 %
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 90,67 % 89,18 % 84,57 % 86,24 % 91,56 % 93,20 %
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 82,53 % 85,18 % 77,63 % 75,04 % 88,18 % 88,17 %
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 84,05 % 80,02 % 80,23 % 77,40 % 91,69 % 89,89 %
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives...) 91,15 % 89,96 % 87,07 % 86,52 % 94,12 % 94,08 %
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 98,86 % 94,63 % 93,10 % 95,57 % 98,89 % 98,62 %
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 97,07 % 96,37 % 95,40 % 93,37 % 99,30 % 99,08 %
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords i convenis, i informació del Consell Social. 86,68 % 85,53 % 89,64 % 88,63 % 90,59 % 92,61 %
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica 96,60 % 96,88 % 96,73 % 99,25 % 98,48 % 98,48 %
Assessorament per a la creació i el desenvolupament d'empreses a través d'IDEES 91,18 % 94,12 % 91,18 % 93,94 % 97,06 % 91,18 %
Programació d'activitats de la Unitat de Cultura de la UPV i foment i promoció de les PAC (propostes d'accions culturals) 94,08 % 89,50 % 91,53 % 90,22 % 93,47 % 95,47 %
Activitats de l'Escola d'Estiu, PasquaAcampada, Escola de la Neu 96,24 % 95,02 % 96,71 % 95,66 % 96,06 % 96,19 %
Suport de tècnics de laboratori del departament a l'activitat d'R+D+I 90,61 % 91,62 % 91,62 % 91,00 % 91,87 % 91,87 %
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques i gestió de laboratoris del departament 92,79 % 93,45 % 92,57 % 91,37 % 94,02 % 94,22 %
Gestions relacionades amb la convalidació i el reconeixement d'estudis 89,43 % 85,51 % 86,39 % 84,47 % 91,34 % 91,78 %
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades per l'ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOC, videoapunts, PoliTube, càlcul científic...) 93,28 % 91,67 % 92,00 % 95,40 % 98,20 % 98,21 %
Congressos a través del CFP: suport a la gestió i secretaria tècnica (logística, inscripció i certificació) 79,11 % 72,37 % 73,83 % 73,83 % 83,52 % 83,52 %
Programa de les escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima... 94,21 % 93,41 % 92,66 % 89,41 % 94,40 % 94,87 %
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 93,82 % 90,76 % 90,37 % 93,82 % 90,30 % 90,30 %
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 98,54 % 97,61 % 98,06 % 94,47 % 96,81 % 97,49 %
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 95,99 % 96,20 % 98,86 % 96,65 % 97,05 % 95,88 %
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 88,11 % 84,39 % 82,50 % 84,19 % 87,05 % 88,48 %
Consultes i incidències als serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 95,66 % 94,68 % 94,41 % 94,25 % 95,94 % 96,94 %
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 97,96 % 97,96 % 97,96 % 97,96 % 97,96 % 97,96 %
Subministrament de sobres multienviament i material per a la recollida de residus 95,70 % 97,33 % 94,88 % 95,54 % 96,87 % 98,01 %
Retirada de residus a petició de l'usuari 96,48 % 93,69 % 97,43 % 95,82 % 98,19 % 96,99 %
Gestió de cerca d'ocupació per a titulats de la UPV 91,70 % 89,96 % 88,53 % 87,36 % 97,87 % 96,19 %
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 98,24 % 94,24 % 94,65 % 93,83 % 95,17 % 97,58 %
Formació de llengües estrangeres 94,91 % 91,51 % 94,11 % 88,57 % 94,60 % 94,86 %
Traducció i revisió d'articles de recerca i de documentació institucional, i assessorament lingüístic en llengües estrangeres 83,84 % 78,60 % 83,66 % 82,99 % 91,15 % 91,36 %
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'R+D 80,98 % 83,39 % 79,89 % 76,84 % 85,72 % 88,88 %
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'R+D 73,20 % 73,37 % 69,17 % 68,50 % 76,28 % 80,35 %
Gestió de càtedres d'empresa (dirigida a empreses i institucions) 100,00 % 90,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 %
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 87,28 % 84,79 % 90,50 % 89,07 % 90,35 % 87,25 %
Edició de revistes científiques: Polipapers 96,23 % 96,09 % 96,09 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Biblioteques UPV per a l'estudi i la consulta de la col·lecció 99,11 % 97,81 % 98,10 % 95,63 % 96,79 % 97,73 %
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules; cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 98,60 % 95,78 % 96,13 % 97,24 % 97,97 % 98,70 %
Formació a emprenedors a través d'IDEES 97,56 % 92,63 % 94,41 % 91,56 % 97,61 % 94,72 %
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEES 94,72 % 92,92 % 95,73 % 94,34 % 98,93 % 96,94 %
Fiscalització de documents comptables 86,46 % 77,76 % 79,37 % 79,32 % 89,38 % 89,12 %
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 91,88 % 91,45 % 94,72 % 89,83 % 94,73 % 95,36 %
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 94,57 % 94,44 % 90,74 % 80,09 % 97,14 % 95,75 %
Divulgació de l'actualitat de la UPV (web, mitjans socials, vídeos, ràdio i agenda) 96,72 % 95,19 % 95,77 % 95,06 % 96,73 % 96,95 %
Gestió de pràctiques en empresa (dirigida a empreses i institucions) 98,72 % 97,90 % 95,52 % 95,00 % 99,60 % 98,99 %
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Sénia 100,00 % 100,00 % 96,50 % 98,75 % 100,00 % 100,00 %
Suport administratiu del departament en els títols de màster oficial 95,81 % 95,17 % 93,21 % 91,10 % 93,39 % 98,15 %
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 87,33 % 81,68 % 83,50 % 83,33 % 88,50 % 89,39 %
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 100,00 % 100,00 % 98,64 % 98,65 % 100,00 % 100,00 %
Edició d'actes de congressos 83,82 % 85,31 % 84,58 % 81,39 % 95,64 % 80,44 %
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 96,88 % 95,40 % 88,78 % 92,49 % 98,13 % 97,61 %
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 85,00 % 86,84 % 71,05 % 71,05 % 92,11 % 91,89 %
Assessorament en comunicació institucional (perfils de xarxes socials, identitat visual corporativa, creació de continguts i disseny de materials) 83,75 % 81,52 % 81,06 % 79,37 % 86,86 % 91,86 %
Elaboració de vídeos i altres recursos audiovisuals sol·licitats a UPV RTV 97,87 % 97,87 % 97,87 % 97,87 % 97,87 % 97,87 %
Gestió del procediment per a l'admissió en títols oficials de grau (suport a tribunals PAU) o màster (suport a comissions acadèmiques de màster) 93,50 % 91,07 % 86,86 % 94,78 % 100,00 % 98,13 %
Informació i consultes a les biblioteques: taulells, "La Biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 97,31 % 95,98 % 95,66 % 96,73 % 97,51 % 98,30 %
Oferta formativa i gestió d'aquesta oferta per part de la Universitat Sènior 98,68 % 98,55 % 97,49 % 96,53 % 99,32 % 98,91 %
Promoció de l'R+D+I a través de la informació sobre programes, la difusió de reptes i demandes d'R+D+I d'empreses, i el desenvolupament de programes institucionals per l'I2T 74,80 % 77,67 % 82,45 % 76,34 % 77,67 % 82,45 %
Gestió de càtedres d'empresa (dirigida a directors de càtedres) 85,00 % 85,00 % 80,00 % 70,00 % 100,00 % 85,00 %
Formació impartida per la Biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 98,98 % 95,87 % 98,27 % 97,29 % 98,22 % 98,76 %
MITJANA DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació 8,11
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 7,98 8,80
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 8,06 8,48 8,98 8,70
Obertura del pressupost a les oficines gestores 7,82 6,62
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades per l'ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 8,01 7,48
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades per l'ASIC (PoliformaT, Intranet, Automatrícula...) 7,79 8,08
Suport administratiu del departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes 9,09
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional en la formulació i gestió de projectes internacionals 8,61 8,42
Suport de tècnics de laboratori de centre a l'activitat d'R+D+I 6,67
Suport de tècnics de laboratoris en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 7,85 8,31
Suport de tècnics de laboratori i models a les pràctiques i la gestió de laboratoris del centre 8,21
Suport del personal de suport a la recerca (PSR i tècnics de laboratori) d'instituts d'investigació a l'activitat d'R+D+I 8,00
Assessorament lingüístic i traducció, correcció i normalització de textos al valencià per l'SPNL 8,56 8,61
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part de l'SGI 6,54
Assistència mèdica i d'infermeria 7,90 8,69 8,60 8,86
Atenció rebuda al CFP com a alumne de títols propis i formació específica 8,18
Aules informàtiques de centre: maquinari i programari 7,58 7,99
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 6,95
Consergeria de centre: informació general i altres tasques de suport 7,97 8,49
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 6,30 5,17
Correu intern i postal 7,79 7,99
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 8,11
Centre Infantil Vera 9,79 10,00
Formació en valencià organitzada per l'SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge de valencià, aules virtuals, grups de conversa i tutories 7,69 8,18 7,83 8,28
Formació per al personal d'administració i serveis a través de la UFASU 7,82
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 8,04
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 7,33 7,19
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'R+D per part del SGI 7,21 7,12
Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures 8,43
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 7,62 7,56
Programes En Forma i Aula Salut: crossfit, graons, musculació, pilates, ioga, ... 8,53 8,76 8,45 7,90
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 7,46
Programa de competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI... 8,03 7,74 7,13 7,84
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 7,62
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 8,20 6,53
Gestió de l'alta i manteniment de les acreditacions/carnet UPV 8,33 8,61
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del departament respecte de l'activitat d'R+D+I del professorat 8,69
Gestió economicoadministrativa de l'activitat d'R+D+I realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPI 7,16
Gestions academicoadministratives a les secretaries de centre 7,34
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 7,52 8,08 8,00 7,60
Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster 7,58
Orientació professional i formació per a l'ocupació 7,59
Gestió de pràctiques en empresa (dirigida a estudiants) 7,28
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 7,81
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 8,27 7,64 7,76
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'R+D 7,94
Reconeixements mèdics planificats 7,92 8,18
Registre General 7,56 7,87 7,85 8,41
Reserva d'instal·lacions esportives 8,19 8,43 8,29 8,38
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 6,89 6,53
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais gestionats pel Servei de Gestió de la Informació Pública i Assumptes Generals 8,07 7,58
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge... 7,70 8,08 8,38 7,85
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 8,16 7,80
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 6,09 4,93
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 7,59
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació, ...) 8,18 7,99
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 7,47 7,86
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 7,16 6,82
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 7,65 5,50
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives...) 7,89 7,58
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 7,50 8,98 8,85 8,95
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 8,46 8,76 8,48
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords i convenis, i informació del Consell Social. 7,32 7,49
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica 8,53 8,91 8,64 9,82
Assessorament per a la creació i el desenvolupament d'empreses a través d'IDEES 8,24
Programació d'activitats de la Unitat de Cultura de la UPV i foment i promoció de les PAC (propostes d'accions culturals) 7,53 7,74 7,93 7,59
Activitats de l'Escola d'Estiu, PasquaAcampada, Escola de la Neu 8,79 9,02
Suport de tècnics de laboratori del departament a l'activitat d'R+D+I 8,49
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques i gestió de laboratoris del departament 8,66
Gestions relacionades amb la convalidació i el reconeixement d'estudis 7,07 7,81
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades per l'ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOC, videoapunts, PoliTube, càlcul científic...) 7,96
Congressos a través del CFP: suport a la gestió i secretaria tècnica (logística, inscripció i certificació) 7,17
Programa de les escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima... 8,04 7,79
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 7,39 10,00 9,59 8,88
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 8,36 8,93 8,87 9,22
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 8,13 9,48
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 6,71 7,62
Consultes i incidències als serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 8,53 7,98
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 8,67
Subministrament de sobres multienviament i material per a la recollida de residus 8,55 8,69
Retirada de residus a petició de l'usuari 8,93 8,60
Gestió de cerca d'ocupació per a titulats de la UPV 7,22
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 8,51 8,11 8,90 8,39
Formació de llengües estrangeres 7,41 7,77 7,33 7,61
Traducció i revisió d'articles de recerca i de documentació institucional, i assessorament lingüístic en llengües estrangeres 8,57 6,49
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'R+D 6,83 6,57
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'R+D 7,09 5,69
Gestió de càtedres d'empresa (dirigida a empreses i institucions) 7,25
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 6,75 6,95 7,39 6,54
Edició de revistes científiques: Polipapers 7,98
Biblioteques UPV per a l'estudi i la consulta de la col·lecció 8,35 8,82 8,90 8,88
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules; cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 8,15 8,40 8,53 8,41
Formació a emprenedors a través d'IDEES 8,01 8,49 6,54 8,75
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEES 7,61 8,57 7,30 8,24
Fiscalització de documents comptables 8,00 5,25
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 7,34 6,77 7,55 7,98
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,65
Divulgació de l'actualitat de la UPV (web, mitjans socials, vídeos, ràdio i agenda) 7,68 8,17 7,89 7,41
Gestió de pràctiques en empresa (dirigida a empreses i institucions) 8,24
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Sénia 9,22
Suport administratiu del departament en els títols de màster oficial 8,11
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 7,09
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 9,06
Edició d'actes de congressos 6,85 7,13
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 7,95
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 6,94
Assessorament en comunicació institucional (perfils de xarxes socials, identitat visual corporativa, creació de continguts i disseny de materials) 7,64 6,87
Elaboració de vídeos i altres recursos audiovisuals sol·licitats a UPV RTV 9,34 8,99
Gestió del procediment per a l'admissió en títols oficials de grau (suport a tribunals PAU) o màster (suport a comissions acadèmiques de màster) 7,59
Informació i consultes a les biblioteques: taulells, "La Biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 8,27 8,86 9,29 9,13
Oferta formativa i gestió d'aquesta oferta per part de la Universitat Sènior 8,55
Promoció de l'R+D+I a través de la informació sobre programes, la difusió de reptes i demandes d'R+D+I d'empreses, i el desenvolupament de programes institucionals per l'I2T 6,37
Gestió de càtedres d'empresa (dirigida a directors de càtedres) 7,63
Formació impartida per la Biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 7,84 9,06 8,84
% SAT. DESCRIPTOR / COL·LECTIU
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació 96,83 %
Adquisició de publicacions de l'Editorial UPV 96,76 % 100,00 %
Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics 99,23 % 97,19 % 97,76 % 96,01 %
Obertura del pressupost a les oficines gestores 92,33 % 77,21 %
Eines informàtiques corporatives de gestió proporcionades per l'ASIC (Intranet, PoliformaT, Padrino, Vinalopó, Algar...) 98,23 % 92,90 %
Utilitats informàtiques de suport a la docència proporcionades per l'ASIC (PoliformaT, Intranet, Automatrícula...) 96,52 % 95,70 %
Suport administratiu del departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes 96,23 %
Suport de l'Oficina d'Acció Internacional en la formulació i gestió de projectes internacionals 88,38 % 96,48 %
Suport de tècnics de laboratori de centre a l'activitat d'R+D+I 71,61 %
Suport de tècnics de laboratoris en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat 95,70 % 95,20 %
Suport de tècnics de laboratori i models a les pràctiques i la gestió de laboratoris del centre 91,53 %
Suport del personal de suport a la recerca (PSR i tècnics de laboratori) d'instituts d'investigació a l'activitat d'R+D+I 85,48 %
Assessorament lingüístic i traducció, correcció i normalització de textos al valencià per l'SPNL 93,23 % 94,87 %
Assessorament i suport a la planificació de congressos científics per part de l'SGI 82,74 %
Assistència mèdica i d'infermeria 94,12 % 97,41 % 97,66 % 97,48 %
Atenció rebuda al CFP com a alumne de títols propis i formació específica 94,67 %
Aules informàtiques de centre: maquinari i programari 94,73 % 93,56 %
Ajudes d'Acció Social i beques de menjador de la UPV per a alumnes 83,93 %
Consergeria de centre: informació general i altres tasques de suport 95,96 % 93,69 %
Tramitació de la contractació de serveis i subministraments 76,90 % 62,22 %
Correu intern i postal 93,63 % 93,81 %
Edició de llibres a través de l'Editorial UPV 91,57 %
Centre Infantil Vera 100,00 % 100,00 %
Formació en valencià organitzada per l'SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge de valencià, aules virtuals, grups de conversa i tutories 91,16 % 100,00 % 86,64 % 96,74 %
Formació per al personal d'administració i serveis a través de la UFASU 93,32 %
Formació per a la millora de l'activitat docent a través de l'ICE 92,89 %
Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP 88,90 % 79,13 %
Suport en la justificació d'ajudes públiques a l'R+D per part del SGI 86,46 % 84,35 %
Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures 96,15 %
Gestió administrativa per a l'avaluació i defensa de la tesi de doctorat 87,91 % 86,78 %
Programes En Forma i Aula Salut: crossfit, graons, musculació, pilates, ioga, ... 98,56 % 98,55 % 98,20 % 93,63 %
Tramitació pel Servei d'Alumnat de les sol·licituds de beques d'estudis convocades per MEC/GVA 91,22 %
Programa de competicions esportives: lligues internes, trofeu UPV, carreres UPV, lliga PAS-PDI... 95,97 % 96,31 % 79,06 % 87,72 %
Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) 95,09 %
Gestió d'incidències de nòmina i d'altres percepcions no ordinàries 92,05 % 79,28 %
Gestió de l'alta i manteniment de les acreditacions/carnet UPV 98,49 % 94,71 %
Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del departament respecte de l'activitat d'R+D+I del professorat 92,72 %
Gestió economicoadministrativa de l'activitat d'R+D+I realitzada per personal del Servei de Gestió Econòmica destinat en Instituts d'Investigació i EPI 78,86 %
Gestions academicoadministratives a les secretaries de centre 93,75 %
Informació general de la Universitat a través de l'Àrea de Comunicació 94,65 % 96,80 % 95,10 % 93,19 %
Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster 96,23 %
Orientació professional i formació per a l'ocupació 90,80 %
Gestió de pràctiques en empresa (dirigida a estudiants) 90,78 %
Programa d'integració d'alumnes de nou ingrés i acció tutorial 96,35 %
Programes de formació esportiva: monogràfics, cursos, jornades tècniques i sessions tècniques 92,44 % 92,75 % 88,24 %
Informació, assessorament i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual procedent de resultats d'R+D 83,31 %
Reconeixements mèdics planificats 92,53 % 90,81 %
Registre General 96,15 % 93,87 % 94,64 % 92,97 %
Reserva d'instal·lacions esportives 97,36 % 95,12 % 93,95 % 95,26 %
Selecció, provisió i contractació de personal i becaris d'investigació 80,97 % 80,09 %
Subministrament de mobiliari usat i reserva d'espais gestionats pel Servei de Gestió de la Informació Pública i Assumptes Generals 94,44 % 94,70 %
Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge... 95,93 % 96,69 % 98,00 % 95,28 %
Suport audiovisual per a congressos i esdeveniments 90,87 % 92,17 %
Eines per a la tramitació de la gestió econòmica 74,69 % 62,45 %
Tallers de formació i suport psicopedagògic de l'ICE 92,53 %
Telefonia mòbil, fixa i línies de dades (altes, avaries, portabilitat, renovació, ...) 96,52 % 93,91 %
Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió 89,83 % 91,52 %
Títols propis a través del CFP: suport a la gestió 84,93 % 80,61 %
Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament 92,74 % 69,08 %
Tràmits laborals (baixes, permisos, compatibilitats, situacions administratives...) 92,06 % 89,90 %
Subministrament d'informació ambiental sol·licitada per l'usuari 99,09 % 100,00 % 95,97 % 100,00 %
Informació i material bibliogràfic i tècnic del Centre d'Informació Arquitectònica 96,98 % 100,00 % 93,68 %
BOUPV: Informació de la UPV sobre els acords i convenis, i informació del Consell Social. 80,60 % 94,53 %
Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica 97,36 % 100,00 % 91,52 % 100,00 %
Assessorament per a la creació i el desenvolupament d'empreses a través d'IDEES 91,18 %
Programació d'activitats de la Unitat de Cultura de la UPV i foment i promoció de les PAC (propostes d'accions culturals) 94,77 % 93,84 % 87,40 % 85,43 %
Activitats de l'Escola d'Estiu, PasquaAcampada, Escola de la Neu 96,55 % 95,81 %
Suport de tècnics de laboratori del departament a l'activitat d'R+D+I 90,61 %
Suport de tècnics de laboratori a pràctiques i gestió de laboratoris del departament 92,79 %
Gestions relacionades amb la convalidació i el reconeixement d'estudis 89,43 % 89,50 %
Eines de suport a la innovació educativa i científica proporcionades per l'ASIC (Polimedia, docència en xarxa, MOOC, videoapunts, PoliTube, càlcul científic...) 93,28 %
Congressos a través del CFP: suport a la gestió i secretaria tècnica (logística, inscripció i certificació) 79,11 %
Programa de les escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima... 94,25 % 93,90 %
Gestió d'ajudes i activitats de promoció del valencià organitzades pel SPNL 93,19 % 100,00 % 100,00 % 92,60 %
Préstec bibliotecari, renovació, reserva, historial de préstec 98,33 % 99,44 % 99,75 % 99,64 %
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents 90,91 % 100,00 %
Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi 87,77 % 92,31 %
Consultes i incidències als serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC 99,20 % 92,09 %
Gestió i publicació d'ofertes d'ocupació 97,96 %
Subministrament de sobres multienviament i material per a la recollida de residus 95,45 % 96,34 %
Retirada de residus a petició de l'usuari 98,16 % 93,22 %
Gestió de cerca d'ocupació per a titulats de la UPV 91,70 %
Programes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 100,00 % 93,45 % 97,15 % 91,69 %
Formació de llengües estrangeres 95,44 % 96,61 % 86,28 % 92,46 %
Traducció i revisió d'articles de recerca i de documentació institucional, i assessorament lingüístic en llengües estrangeres 97,07 % 69,02 %
Informació, assessorament i tramitació d'ajudes públiques a l'R+D 83,15 % 80,20 %
Informació, assessorament i tramitació de Contractes i Convenis d'R+D 82,51 % 69,57 %
Gestió de càtedres d'empresa (dirigida a empreses i institucions) 100,00 %
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de la plataforma informàtica del sistema SQF 87,79 % 84,00 % 89,93 % 79,31 %
Edició de revistes científiques: Polipapers 96,23 %
Biblioteques UPV per a l'estudi i la consulta de la col·lecció 99,04 % 100,00 % 98,37 % 98,80 %
Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules; cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca 98,62 % 98,56 % 99,13 % 98,12 %
Formació a emprenedors a través d'IDEES 98,32 % 100,00 % 64,52 % 100,00 %
Informació i difusió de la cultura emprenedora a través d'IDEES 94,43 % 100,00 % 84,59 % 91,18 %
Fiscalització de documents comptables 95,83 % 67,57 %
Exàmens d'acreditació de coneixements de valencià 92,48 % 84,79 % 93,46 % 97,13 %
Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi 94,57 %
Divulgació de l'actualitat de la UPV (web, mitjans socials, vídeos, ràdio i agenda) 96,73 % 99,28 % 96,62 % 87,06 %
Gestió de pràctiques en empresa (dirigida a empreses i institucions) 98,72 %
Alta per la Biblioteca de revistes i congressos no existents en Sénia 100,00 %
Suport administratiu del departament en els títols de màster oficial 95,81 %
Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi 87,33 %
Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació 100,00 %
Edició d'actes de congressos 81,91 % 85,15 %
Gestió de la preinscripció i matrícula en programes de doctorat 96,88 %
Suport a la difusió i promoció dels títols propis 85,00 %
Assessorament en comunicació institucional (perfils de xarxes socials, identitat visual corporativa, creació de continguts i disseny de materials) 86,28 % 76,85 %
Elaboració de vídeos i altres recursos audiovisuals sol·licitats a UPV RTV 96,74 % 100,00 %
Gestió del procediment per a l'admissió en títols oficials de grau (suport a tribunals PAU) o màster (suport a comissions acadèmiques de màster) 93,50 %
Informació i consultes a les biblioteques: taulells, "La Biblioteca respon", xat, telèfon, i sessions personalitzades de cerca d'informació 96,70 % 100,00 % 98,95 % 100,00 %
Oferta formativa i gestió d'aquesta oferta per part de la Universitat Sènior 98,68 %
Promoció de l'R+D+I a través de la informació sobre programes, la difusió de reptes i demandes d'R+D+I d'empreses, i el desenvolupament de programes institucionals per l'I2T 74,80 %
Gestió de càtedres d'empresa (dirigida a directors de càtedres) 85,00 %
Formació impartida per la Biblioteca, conferències i tallers organitzats, i guies i ajudes disponibles 98,96 % 100,00 % 97,18 %